Term Fund Extra

นายนาวิน อินทรสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุนต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่า หลังจากบริษัททำการเปิดขายกองทุน Term Fund Extra ให้แก่ผู้ลงทุนรายใหญ่ในช่วงที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนเป็นจำนวนมาก

jumbo jili

โดยสามารถปิดการขายได้อย่างรวดเร็วภายใน 4 ชั่วโมง ระดมทุนได้กว่า 2,489.90 ล้านบาท (ข้อมูล ณ ต.ค. 63) ทั้งนี้ บลจ.กสิกรไทยได้จัดตั้ง Term Fund Extra กองทุนใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนในยามที่ตลาดยังคงมีความผันผวน และมีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ต่ำ ในชื่อกองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KEC4-AI) ที่ยังคงคอนเซ็ปต์การเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่มากกว่าเทอมฟันด์ทั่วไป โดยมีประมาณการผลตอบแทน 1.40% ต่อปี และมีกำหนดเปิดเสนอขายในระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2563

สล็อต

นายนาวินกล่าวต่อไปว่า กองทุน KEC4-AI มีการแบ่งสัดส่วนการลงทุนออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 กองทุนเข้าลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ทั้งในและต่างประเทศ ในสัดส่วนประมาณ 100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Net Asset Value : NAV) ซึ่งการลงทุนในส่วนนี้จะเหมือนกับนโยบายการลงทุนของเทอมฟันด์ทั่วไป แต่ความน่าสนใจที่ทำให้กองทุน KEC4-AI

มีความแตกต่าง คือ ส่วนที่ 2 กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรม Bond Forward ในสัดส่วนประมาณ 20-40% ของ NAV ซึ่งในส่วนนี้ทำให้กองทุนมีโอกาสรับผลตอบแทนได้มากกว่าเทอมฟันด์ทั่วไป ในขณะเดียวกันก็จะมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ดี ผู้จัดการกองทุนบริหารความเสี่ยงกองทุนผ่านการพิจารณาเข้าทำธุรกรรม Bond Forward เฉพาะกับหุ้นกู้ในระดับ Investment Grade และกระจายความเสี่ยงโดยการเข้าทำธุรกรรมในหุ้นกู้อ้างอิงอย่างน้อย 4 สัญญา

สล็อตออนไลน์

“ลักษณะการเข้าทำธุรกรรม Bond Forward คือกองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาในฐานะผู้ซื้อหุ้นกู้อ้างอิงจากธนาคารคู่สัญญา โดยมีระยะเวลาของสัญญาประมาณ 1 ปี ซึ่งหากเป็นไปตามที่คาดหวัง กองทุนจะได้รับผลตอบแทนตามที่ตกลงกันกับธนาคารคู่สัญญาในวันครบกำหนดอายุสัญญา แต่หากเกิดเหตุการณ์ที่ต้องยกเลิกสัญญาก่อนวันครบกำหนด (Early Termination) ธนาคารคู่สัญญาจะต้องส่งมอบหุ้นกู้อ้างอิงให้แก่กองทุน และกองทุนจะต้องชำระราคาตามที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า (Forward Price) รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจทำให้กองทุนได้รับผลตอบแทนน้อยกว่าจากที่ประมาณการไว้ได้” นายนาวินกล่าว

jumboslot

นายนาวินกล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ที่สนใจกองทุน KEC4-AI จะต้องเป็นผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยและผู้มีเงินลงทุนสูงเท่านั้น โดยเริ่มต้นลงทุน 1,000,000 บาท ผ่านช่องทางธนาคารกสิกรไทย ไม่สามารถลงทุนผ่านช่องทางดิจิทัลได้ ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้ในวันที่ 9 พ.ย. 63 เริ่มขายตั้งแต่เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป และในวันที่ 11 พ.ย. 63 ไม่รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็ค อย่างไรก็ดี เมื่อกองทุนครบกำหนดอายุโครงการประมาณ 1 ปี บริษัทจะนำเงินค่าขายคืนอัตโนมัติไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนใดกองทุนหนึ่งใน 3 กองทุนเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน (K-MONEY) กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น (K-TREASURY) หรือกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น (K-SF) ของ บลจ.กสิกรไทย

slot

นางสาวศิริพร สุวรรณการ Managing Director – Financial Advisory Head Private Banking Group ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า เคแบงก์ ไพรเวทแบงกิ้ง และบลจ. กสิกรไทย มองเห็นศักยภาพของตลาดหุ้นจีน A-Shares ที่จะเป็นแหล่งสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวให้กับนักลงทุนได้ รวมทั้งการเปิดเสรีตลาดการเงินอย่างต่อเนื่อง และการที่ Morgan Stanley Capital International (MSCI) บริษัทจัดทำดัชนีราคาหุ้นชั้นนำของโลก ได้รวมหุ้นจีน A-Shares ในการคำนวณดัชนีตลาดเกิดใหม่ (MSCI Emerging Markets Index) นั่นหมายถึง การเปิดประตูให้นักลงทุนนอกประเทศจีน ทำให้มีทั้งสภาพคล่องและความเชื่อมั่นมากขึ้น