ตราสารหนี้คืออะไร

ตราสารทางการเงินประเภทหนึ่ง ในรูปทองสัญญาทางการเงินระหว่างผู้ออกตราสารหนี้ และ ผู้ถือตราสารหนี้ มีการ กำหนดอายุและอัตราดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์อื่นใดเป็นจำนวนที่แน่นอน มีการระบุวันที่ชำระดอกเบี้ยและ เงินต้นล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่จะชำระ ดอกเบี้ยถูกๆ 3 เดือน หรือทุกๆ 6 เดือน ถ้าตราสารนั้นออกโดยภาครัฐก็ เรียกว่า พันธบัตร แต่ถ้าออกโดยภาคเอกชน ก็เรียกว่า หุ้นกู้

jumbo jili

ประเภทของตราสารหนี้
พันธบัตรรัฐบาล
ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาล มีอายุการลงทุนตั้งแต่ 1 เดือน ไปจนถึง 50 ปี

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย มีอายุการลงทุนตั้งแต่ 14 วัน ไปจนถึง 5 ปี

พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจต่างๆ มีทั้งรุ่นที่กระทรวงการคลังค้ำประกันและ ไม่ค้ำประกัน มีอายุ 1 ปีขึ้นไป

หุ้นกู้
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน โดยทั่วไปมีอายุ 1 ปีถึง 10 ปี

สล็อต

จุดเด่นของตราสารหนี้
ความเสี่ยงต่ำ
ขึ้นกับผู้ออกตราสารหนี้

อัตราผลตอบแทนแน่นอน
มีผลตอบแทนสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชย์

ระยะเวลาการลงทุนแน่นอน
สามารถเลือกตราสารหนี้ที่เหมาะกับระยะเวลาการลงทุนได้

สล็อตออนไลน์

นำใช้ในการค้ำประกันต่างๆ ได้
สามารถใช้พันธบัตรรัฐบาล เพื่อการค้ำประกันต่างๆ ได้

กองทุนบัวหลวงเสนอขาย IPO ‘กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 10/21 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย’ หรือ BP10/21 (AI) ซึ่งเป็นเทอมฟันด์ อายุ 6 เดือน วันที่ 4-9 สิงหาคม 2564 นี้ ลงทุนขั้นต่ำ 500,000 บาท เป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่มองหาการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่เหมาะสม

รายงานข่าวจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด เปิดเผยว่า กองทุนบัวหลวงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 10/21 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย หรือ BP10/21 (AI) ระหว่างวันที่ 4-9 สิงหาคม 2564 นี้ โดยเสนอขายในราคา 10 บาทต่อหน่วย และผู้ลงทุนจะต้องจองซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 500,000 บาท

กองทุนนี้ เป็นกองทุนที่มีกำหนดอายุโครงการ (เทอมฟันด์) ประมาณ 6 เดือน จะระดมเงินจากผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยและผู้มีเงินลงทุนสูง ซึ่งเป็นผู้ลงทุนที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน และสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ เพื่อแสวงหาโอกาสรับผลตอบแทนที่เหมาะสม ในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากในประเทศยังมีแนวโน้มปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง

สำหรับ BP10/21 (AI) จะนำเงินไปลงทุนในตราสารหนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเป็นการลงทุนในต่างประเทศ เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งจะป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินต้นและดอกเบี้ยที่คาดว่าจะได้รับทั้งหมด (Fully Hedge)

jumboslot

ตราสารหนี้ต่างประเทศที่กองทุนนี้เข้าไปลงทุนได้ ประกอบด้วย ตราสารหนี้ภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน รวมถึงตราสารหนี้ภาคเอกชน และตราสารหนี้อื่นๆ ที่เสนอขายในต่างประเทศ โดยต้องรับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ณ วันที่ลงทุน อยู่ในระดับที่ลงทุนได้ หรือ Investment Grade ทั้งยังสามารถลงทุนในเงินฝากต่างประเทศได้ นอกจากนี้อาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทั้งในและต่างประเทศ

ทั้งนี้ BP10/21 (AI) ไม่มีค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกองทุนนี้ เป็นการรับซื้อคืนโดยอัตโนมัติ 1 ครั้ง ภายในวันทำการก่อนวันครบกำหนดอายุโครงการ โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่รับซื้อคืนอัตโนมัติให้ผู้ลงทุนทราบ ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่จดทะเบียนกองทุน ขณะที่การจ่ายเงินคืนเมื่อครบอายุกองทุน จะจ่าย 1 ครั้ง ภายในวันที่เลิกกองทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่อในทะเบียน ณ วันเลิกกองทุน ตามวิธีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้ในใบคำขอเปิดบัญชี (โอนเข้าบัญชี / เช็ค) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งความประสงค์ไว้ได้ว่า เมื่อกองเทอมฟันด์ครบอายุ ให้สับเปลี่ยนเข้ากองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี (B-TNTV) หรือกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐ (B-TREASURY)

ผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดกองทุน BP10/21 (AI) หรือติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ กองทุนบัวหลวง โทร. 0 2674 6488 กด 8 หรือตัวแทนขายหน่วยลงทุน ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ตัวแทนขายของกรุงเทพประกันชีวิต บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง และบมจ.หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน

slot

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นกับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน