Term Fund Extra

นายนาวิน อินทรสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุนต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่า หลังจากบริษัททำการเปิดขายกองทุน Term Fund Extra ให้แก่ผู้ลงทุนรายใหญ่ในช่วงที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนเป็นจำนวนมาก

jumbo jili

โดยสามารถปิดการขายได้อย่างรวดเร็วภายใน 4 ชั่วโมง ระดมทุนได้กว่า 2,489.90 ล้านบาท (ข้อมูล ณ ต.ค. 63) ทั้งนี้ บลจ.กสิกรไทยได้จัดตั้ง Term Fund Extra กองทุนใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนในยามที่ตลาดยังคงมีความผันผวน และมีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ต่ำ ในชื่อกองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KEC4-AI) ที่ยังคงคอนเซ็ปต์การเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่มากกว่าเทอมฟันด์ทั่วไป โดยมีประมาณการผลตอบแทน 1.40% ต่อปี และมีกำหนดเปิดเสนอขายในระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2563

สล็อต

นายนาวินกล่าวต่อไปว่า กองทุน KEC4-AI มีการแบ่งสัดส่วนการลงทุนออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 กองทุนเข้าลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ทั้งในและต่างประเทศ ในสัดส่วนประมาณ 100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Net Asset Value : NAV) ซึ่งการลงทุนในส่วนนี้จะเหมือนกับนโยบายการลงทุนของเทอมฟันด์ทั่วไป แต่ความน่าสนใจที่ทำให้กองทุน KEC4-AI

มีความแตกต่าง คือ ส่วนที่ 2 กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรม Bond Forward ในสัดส่วนประมาณ 20-40% ของ NAV ซึ่งในส่วนนี้ทำให้กองทุนมีโอกาสรับผลตอบแทนได้มากกว่าเทอมฟันด์ทั่วไป ในขณะเดียวกันก็จะมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ดี ผู้จัดการกองทุนบริหารความเสี่ยงกองทุนผ่านการพิจารณาเข้าทำธุรกรรม Bond Forward เฉพาะกับหุ้นกู้ในระดับ Investment Grade และกระจายความเสี่ยงโดยการเข้าทำธุรกรรมในหุ้นกู้อ้างอิงอย่างน้อย 4 สัญญา

สล็อตออนไลน์

“ลักษณะการเข้าทำธุรกรรม Bond Forward คือกองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาในฐานะผู้ซื้อหุ้นกู้อ้างอิงจากธนาคารคู่สัญญา โดยมีระยะเวลาของสัญญาประมาณ 1 ปี ซึ่งหากเป็นไปตามที่คาดหวัง กองทุนจะได้รับผลตอบแทนตามที่ตกลงกันกับธนาคารคู่สัญญาในวันครบกำหนดอายุสัญญา แต่หากเกิดเหตุการณ์ที่ต้องยกเลิกสัญญาก่อนวันครบกำหนด (Early Termination) ธนาคารคู่สัญญาจะต้องส่งมอบหุ้นกู้อ้างอิงให้แก่กองทุน และกองทุนจะต้องชำระราคาตามที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า (Forward Price) รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจทำให้กองทุนได้รับผลตอบแทนน้อยกว่าจากที่ประมาณการไว้ได้” นายนาวินกล่าว

jumboslot

นายนาวินกล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ที่สนใจกองทุน KEC4-AI จะต้องเป็นผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยและผู้มีเงินลงทุนสูงเท่านั้น โดยเริ่มต้นลงทุน 1,000,000 บาท ผ่านช่องทางธนาคารกสิกรไทย ไม่สามารถลงทุนผ่านช่องทางดิจิทัลได้ ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้ในวันที่ 9 พ.ย. 63 เริ่มขายตั้งแต่เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป และในวันที่ 11 พ.ย. 63 ไม่รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็ค อย่างไรก็ดี เมื่อกองทุนครบกำหนดอายุโครงการประมาณ 1 ปี บริษัทจะนำเงินค่าขายคืนอัตโนมัติไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนใดกองทุนหนึ่งใน 3 กองทุนเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน (K-MONEY) กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น (K-TREASURY) หรือกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น (K-SF) ของ บลจ.กสิกรไทย

slot

นางสาวศิริพร สุวรรณการ Managing Director – Financial Advisory Head Private Banking Group ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า เคแบงก์ ไพรเวทแบงกิ้ง และบลจ. กสิกรไทย มองเห็นศักยภาพของตลาดหุ้นจีน A-Shares ที่จะเป็นแหล่งสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวให้กับนักลงทุนได้ รวมทั้งการเปิดเสรีตลาดการเงินอย่างต่อเนื่อง และการที่ Morgan Stanley Capital International (MSCI) บริษัทจัดทำดัชนีราคาหุ้นชั้นนำของโลก ได้รวมหุ้นจีน A-Shares ในการคำนวณดัชนีตลาดเกิดใหม่ (MSCI Emerging Markets Index) นั่นหมายถึง การเปิดประตูให้นักลงทุนนอกประเทศจีน ทำให้มีทั้งสภาพคล่องและความเชื่อมั่นมากขึ้น

ยูโอบีแนะกองทุนรวมตลาดเงิน

นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “บลจ.ยูโอบีเล็งเห็นโอกาสท่ามกลางสภาวะตลาดปัจจุบันที่ผันผวน ทั้งจากปัจจัยสถานการณ์โควิดที่ยังมีอยู่ และภาวะอัตราดอกเบี้ยนโยบายในประเทศที่อยู่ในระดับต่ำที่อัตราร้อยละ 0.5 และคาดว่าจะคงอยู่ในระดับปัจจุบันต่อเนื่องไปถึงปี 2564 การลงทุนในกองทุนตลาดเงินจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ ซึ่งเน้นการลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพที่มีระดับความเสี่ยงต่ำและมีสภาพคล่องของกองทุนสูง”

jumbo jili

“กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคล (TCMF-I) เป็นกองทุนรวมตลาดเงินที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพที่มีความมั่นคง โดยแนะนำสำหรับนักลงทุนนิติบุคคลสถาบัน เพื่อการจัดสรรพอร์ตการลงทุนเพื่อให้มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ซึ่งกองทุน TCMF-I เป็นกองทุนที่มีผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนโดดเด่นเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรม ประเภทกลุ่ม Money Market General จัดกลุ่มโดย Morningstar Thailand จากกลยุทธ์การบริหารกองทุนแบบ active

สล็อต

โดยมีการปรับพอร์ตการลงทุนตามสภาวะตลาด ประกอบกับการคิดค่าธรรมเนียมของกองทุนในอัตราที่ต่ำ ทำให้ผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันและตั้งแต่จัดตั้งกองทุนอยู่ที่ 0.94% ต่อปี และ 1.33% ต่อปี ซึ่งให้ผลการดำเนินงานสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน เฉลี่ย 3 ธนาคารพาณิชย์ใหญ่ อยู่ที่ 0.40% ต่อปี และ 0.82% ต่อปี ตามลำดับ (ที่มา : Morningstar Thailand, 30 ก.ย. 2563)”

สล็อตออนไลน์

นางสาวรัชดากล่าวเสริมว่า “การลงทุนในสภาวะปัจจุบันที่ตลาดยังไม่มีความชัดเจน และมีความผันผวนจากปัจจัยการระบาดโควิด-19 ที่ยังคงมีอยู่ อีกทั้งประเด็นการเลือกตั้งสหรัฐฯ ในต้นเดือน พ.ย.ที่อาจส่งผลกระทบต่อตลาดการลงทุนทั่วโลก กองทุน TCMF-I จึงเป็นหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนนิติบุคคลหรือกลุ่มสถาบันเพื่อกระจายการลงทุนและสร้างความมั่นคงให้พอร์ตการลงทุน พร้อมคำนึงถึงการดำรงสภาพคล่องที่เพียงพอ

jumboslot

ซึ่งกลยุทธ์การลงทุนกองทุน TCMF-I จะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีคุณภาพและมีความมั่นคง โดยกว่า 70% ของพอร์ตการลงทุนนั้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและเงินฝาก (ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2563) และลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ A- ขึ้นไป โดยกองทุน TCMF-I เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการสภาพคล่องและแสวงหาการลงทุนที่มีโอกาสรับผลตอบแทนในระยะสั้นที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก อีกทั้งเงินลงทุนของนักลงทุนนิติบุคคลหรือสถาบันยังมีโอกาสเติบโตในช่วงภาวะตลาดผันผวนและอัตราดอกเบี้ยต่ำอีกด้วย ทั้งนี้ นักลงทุนสามารถซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวได้ทุกวันทำการ และจะได้รับเงินค่าขายคืนในวันทำการถัดไป (T+1)” (โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในโครงการจัดการกองทุน)

slot

นายนาวิน อินทรสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุนต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่า หลังจากบริษัททำการเปิดขายกองทุน Term Fund Extra ให้แก่ผู้ลงทุนรายใหญ่ในช่วงที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนเป็นจำนวนมาก โดยสามารถปิดการขายได้อย่างรวดเร็วภายใน 4 ชั่วโมง ระดมทุนได้กว่า 2,489.90 ล้านบาท (ข้อมูล ณ ต.ค. 63) ทั้งนี้ บลจ.กสิกรไทยได้จัดตั้ง Term Fund Extra กองทุนใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนในยามที่ตลาดยังคงมีความผันผวน และมีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ต่ำ ในชื่อกองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KEC4-AI) ที่ยังคงคอนเซ็ปต์การเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่มากกว่าเทอมฟันด์ทั่วไป โดยมีประมาณการผลตอบแทน 1.40% ต่อปี และมีกำหนดเปิดเสนอขายในระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2563

ไทยพาณิชย์เปิดขายกองทริกเกอร์

นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เปิดเสนอขาย กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Trigger Opportunity (SCB Global Trigger Opportunity : SCBGTO)

jumbo jili

มูลค่าโครงการ 5,000 ล้านบาท เสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 20 – 29 กรกฎาคม 2564 นี้ ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท โดยตั้งเป้าหมายทริกเกอร์ 7% ภายในระยะเวลา 7 เดือน เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นทั่วโลก และต้องการลดความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นด้วยการเปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 2 ครั้ง โดยไม่ต้องรอทริกเกอร์ครั้งเดียว

ทั้งนี้คาดว่าตลาดหุ้นทั่วโลกจะยังสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นได้จากแนวโน้มเศรษฐกิจที่ดีขึ้น และแรงสนับสนุนจากมาตรการทางการเงินและการคลังที่ยังคงดำเนินต่อเนื่องจนถึงสิ้นปี 2564 เป็นอย่างน้อย รวมถึงอัตราการฉีดวัคซีนที่เพิ่มขึ้นและปริมาณผู้ติดเชื้อที่เริ่มลดจำนวนลงจะเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ทำให้การบริโภคภาคเอกชนทั่วโลกปรับตัวดีขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดหุ้นทั่วโลก โดยกองทุน SCBGTO นั้นเบื้องต้นจะลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ ขนาดเล็ก

สล็อต

เนื่องจากตัวเลขดัชนี PMI ที่ปรับตัวสูงขึ้นแสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ดีเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่น และตลาดหุ้นสหรัฐฯ ขนาดเล็ก ยังมี Market Efficiency ที่น้อยกว่าหุ้นสหรัฐฯ ขนาดใหญ่ ทั้งยังมีจำนวนหุ้นให้คัดเลือกจำนวนมาก เหมาะสำหรับการลงทุนแบบ Factor Investing โดยเมื่อเทียบกับหุ้นขนาดเล็กในตลาดอื่นแล้วนับว่ามีสภาพคล่องที่สูงกว่า

“ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ขนาดเล็ก จะมี Seasonality Effect ในช่วงเดือนก.ย.- ธ.ค.ทำให้การลงทุนมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่มากกว่าการลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ ขนาดใหญ่ (ที่มา: Seasonal Analysis: U.S. landscape Jan 2000 – May 2021) อีกทั้งกองทุนยังเสริมกลยุทธ์การบริหารพอร์ตโดยใช้ Machine Learning ที่มีศักยภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกในหลากหลายแง่มุม จึงช่วยให้การลงทุนในกองทุนนี้มีความยืดหยุ่นด้วยกรอบการลงทุนที่เปิดกว้างทั่วโลก เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนตามเป้าหมายได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น” นางนันท์มนัส กล่าว

สล็อตออนไลน์

กองทุน SCBGTO มีนโยบายลงทุนในตราสารและ/หรือหลักทรัพย์ทั่วโลก โดยเบื้องต้นจะลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ ขนาดเล็ก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อาทิเช่น กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มธุรกิจ กลุ่มสินค้าบริโภค กลุ่มอุตสาหกรรม และกลุ่มการแพทย์ เป็นต้น โดยมีกลยุทธ์การลงทุนแบบ Factor Investing โดยใช้ Machine Learning ในการเลือกปัจจัยที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนให้เหนือตลาด ด้วยการคัดเลือกหลักทรัพย์รายตัวจากการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

พร้อมทั้งพิจารณาและรวบรวมข้อมูลมากกว่า 200 ปัจจัยย่อย โดยให้คะแนนตามลักษณะของหลักทรัพย์รายตัวในแต่ละปัจจัย และพิจารณาปัจจัยการลงทุนที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนเหนือตลาดด้วยการวิเคราะห์สภาพตลาด ปัจจัยพื้นฐาน และปัจจัยด้านเทคนิค เพื่อคาดการณ์ตลาดในอนาคต โดยทำการคัดเลือกและจัดสรรน้ำหนักหลักทรัพย์รายตัวตามคะแนนในแต่ละปัจจัยการลงทุน พอร์ตลงทุนประกอบไปด้วยหุ้นประมาณ 50 ตัว ที่ได้รับคะแนนสูงุสด โดยมีน้ำหนักรายตัวที่เท่ากัน (equal-weighted) ทั้งนี้ กองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ทั้งจำนวน

jumboslot

สำหรับเงื่อนไขการทริกเกอร์แบ่งเป็น 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 ในกรณีที่หาก ณ วันทำการใดก็ตามเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 10.35 บาทต่อหน่วย บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเพียงครั้งเดียวนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวม และครั้งที่ 2 ในกรณีเข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุน โดยหาก ณ วันทำการใดก็ตามเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 10.72 บาทต่อหน่วย บริษัทจัดการจะพิจารณารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในอัตราไม่ต่ำกว่า 10.70 บาทต่อหน่วย

slot

ทั้งนี้ จะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว และจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธินำเงินไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นหรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ

อย่างไรก็ตาม หากครบกำหนดระยะเวลา 7 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวมแล้ว ไม่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด จนกว่าจะเข้าเงื่อนไขการเลิกกองตามเงื่อนไขที่ระบุไว้

FED ชี้ Tether เป็นความเสี่ยงของระบบการเงิน

จากรายงานของ coindesk ระบุว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา Eric Rosengren ประธานธนาคารกลางสหรัฐ สาขาบอสตัน ได้กล่าวถึงความท้าทายในเสถียรภาพทางการเงินโดยระบุว่ามี Tether อยู่ในรายการที่เฟดกำลังจับตามอง ถึงแม้ว่า USDT นั้นจะเป็นเพียง Stablecoin ก็ตาม เพราะว่ามันถือว่าเป็นสิ่งกีดขวางที่เกิดขึ้นใหม่ ’สำหรับตลาดสินเชื่อระยะสั้น หรือ Credit Market

jumbo jili

“หากคุณมองไปในพอร์ตโฟลิโอของนักลงทุนเหล่านั้นก็คงจะดูเหมือนพอร์ตกองทุนตลาดเงินทั่วๆ ไป แต่มีความเสี่ยงมากกว่าเพราะเต็มไปด้วย Tether และ Stablecoin ซึ่งถึงแม้ว่า Tether จะมีทรัพย์สินอยู่เป็นจำนวนหนึ่ง ที่ในช่วงที่มีโรคระบาด สเปรดของมันค่อนข้างกว้างสำหรับทรัพย์สินเหล่านั้น

ซึ่งการที่สเปรดกว้างนั้น ในที่นี้หมายถึงการเทขาย และความแตกต่างของผลตอบแทนเพิ่มมากขึ้น ระหว่างสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงอย่างหุ้นกู้ (Corporate bond) และที่ถือว่าปลอดภัยอย่างพันธบัตรรัฐบาล (Treasury bond) ซึ่งเราควรจะตระหนัก ถึงสิ่งที่จะมาเป็นอุปสรรคต่อตลาดสินเชื่อระยะสั้นให้มากขึ้น และแน่นอน Stablecoin ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ต้องตระหนักถึง”

สล็อต

อย่างไรก็ตามตลาดของ Stablecoin ที่ในขณะนี้ยังไม่ได้มีการกำกับดูแลเสียเท่าไร โดยกำลังขยายใหญ่ขึ้น และจะกลายเป็นกลุ่มที่สำคัญต่อเศรษฐกิจมากขึ้น ดังนั้นควรที่จะเริ่มเอาจริงเอาจังเพื่อที่จะค้นหาว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อผู้คนเข้ามาลงทุนกับมันให้เร็วที่สุด โดย Caitlin Long ผู้ก่อตั้ง Avanti Financial และผู้สนับสนุนบิทคอยน์มายาวนาน ก็ได้เสนอความเห็นเช่นกันว่า “สิ่งที่น่าสนใจก็คือ Lael Brainard (หนึ่งในบอร์ดบริหารเฟด) และ Jerome Powell (ประธานเฟด) ได้พูดถึงเพียงแค่ “Stablecoin” แต่ Eric Rosengren กลับพูดถึง “Tether” โดยตรง ซึ่งการตีกรอบประเด็นให้แคบลง ทำให้โฟกัสได้ง่ายขึ้น และนั่นคือการที่ทำให้น่าสนใจมากขึ้น

สล็อตออนไลน์

“ปกติที่พบเห็นได้เป็นประจำคือ เทคนิคการพูดที่คลุมเครือของเฟด หรือ Fedspeak ที่เตรียมถ้อยแถลงออกมาอย่างเป็นทางการ ไม่เจาะจง Stablecoin อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ครั้งนี้เฟดกลับระบุชื่ออย่างเจาะจง ซึ่งไม่บ่อยนักที่เฟดจะพูดลักษณะนี้”

โดยการเผยข้อมูลสินทรัพย์ที่กล่าวถึง คือ กรณีที่มีการเผยข้อมูลสินทรัพย์ของ Tether และพบว่ากว่า 49% คือตราสารหนี้ระยะสั้น (Commercial Paper) ที่ไม่มีการระบุชื่อผู้ออก และไม่มีการจัดอันดับหนี้ โดยทิ้งไว้ซึ่งคำถามในเรื่องของสภาพคล่อง และความน่าเชื่อถือของ Tether เอง ว่าจริงๆ แล้ว Tether ที่อยู่ในตลาดนั้นมีสินทรัพย์อ้างอิงจริงๆ หรือไม่ (แต่หลังจากนั้นทาง Tether ก็ออกมากล่าวว่าตราสารหนี้ระยะสั้นส่วนใหญ่ออกโดยผู้ออกระกับ A-2 ขึ้นไป โดยที่ไม่ต้องระบุชื่อ) รวมถึงการที่ Eric Rosengren ได้แสดงสไลด์การนำเสนอ ที่แสดงให้เห็นรายการสินทรัพย์ต่างๆ ของ Tether ที่ถูกเผยออกมา ซึ่งก็มีรายการหนึ่งคือ Commercial Paper อยู่ที่ 49.6%

jumboslot

อย่างไรก็ดี USDT นั้นมีบทบาทสำคัญต่อมูลค่าทางการตลาดคริปโตมาก เหล่านักเทรดต่างใช้มันในการเคลื่อนย้ายเงินดอลลาร์ไปในแต่ละ Exchange เพื่อช่วงชิงความได้เปรียบในการเก็งกำไร โดย Stablecoin นั้นถูกสร้างขึ้นมาให้ถูกซื้อขายในราคาเดียวกัน หรือใกล้เคียงกับเงิน Fiat หรือเงินที่รัฐกำหนดอย่างเช่นดอลลาร์ แต่ในทางทฤษฎีแล้วมันควรจะสามารถแลกเงินได้แบบ 1-1 กับผู้ออกเหรียญเลย แต่ทั้งนี้ สินทรัพย์อ้างอิงของ Tether ก็ยังเป็นปริศนามาหลายปีนัก จนกระทั่งถูกเปิดเผยในครั้งนี้เอง

แต่ถึงแม้ว่าจะมีคำถามมาอย่างยาวนานสำหรับสถานะทางการเงินของ Tether แต่ USDT ก็ยังถูกซื้อขายในราคา 1 ดอลลาร์มาเกือบตลอดเวลาที่ผ่านมา โดย USDT ก็ยังเป็น Stablecoin ที่มีมูลค่าทางการตลาดสูงที่สุด ถึงแม้ว่าจะมีคู่แข่งออกมาที่มีความขัดแย้งของราคาน้อยกว่าก็ตาม

slot

ทั้งนี้ในเดือนที่ผ่านมา Jerome Powell ประธานเฟด กล่าวว่า จะมีเอกสารหนึ่งของเฟด ที่จะมีการเผยแพร่ออกมาในเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมนี้ โดยจะมีการแสดงความเห็นเกี่ยวกับการใช้จ่ายด้วยช่องทางดิจิทัล ที่กล่าวถึงความเสี่ยง และประโยชน์ของ CBDC (สกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง) หลังจากที่เขาได้กล่าวพูดคุยเกี่ยวกับ Stablecoin แต่ไม่ได้กล่าวชื่อเหรียญใดอย่างเฉพาะเจาะจง โดยทางด้านของ Paolo Ardoino ประธานฝ่าย IT ของ Tether ได้กล่าวว่าการที่ Eric Rosengren กล่าวเช่นนี้ เนื่องจากเขามองเห็นการเติบโตของ Stablecoin รวมถึงนวัตกรรมอื่นๆ ในโลกของคริปโต และก็จำเป็นที่จะต้องแยกแยะให้ออกระหว่าง Stablecoin ที่มีการอ้างอิงอย่างชัดเจนอย่าง Tether และการทดลอง ‘ที่อันตรายอย่างยิ่ง’ อย่าง Algorithmic Stablecoin ที่กำลังถูกใช้งานอยู่ในโลก DeFi

“มันน่าทึ่งนะ ที่การโตขึ้นของส่วนแบ่งทางการตลาดของนวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ กลับถูกจับตามองโดยเฟดบอสตัน” Paolo Ardoino กล่าว

แต่อย่างไรก็ตาม มันก็เป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะให้ความรู้กับผู้บริโภค เกี่ยวกับความแตกต่างของ Stablecoin อย่าง Tether กับการทดลองต่างๆ นาๆ ที่กำลังถูกทำงานอยู่บน DeFi และ จะเป็นการดีที่จะให้นักลงทุนใช้เวลาศึกษาข้อมูลโครงการที่สนใจให้มากขึ้น โอกาสที่มาพร้อมกับผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนั้นอันตรายเป็นอย่างมาก โดยการทดลองที่ยังไม่คงที่อย่าง Algorithmic Stablecoin นั้น ไม่ควรจะถูกนำมารวมกับ USDT เพราะมันเป็นเพียงแค่การทดสอบการใช้งานที่ยังขาดความเข้าใจ ที่อยู่ชั้นล่างสุดของระบบคริปโทเคอร์เรนซี

โครงการ “AOM YOUNG”

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และ บลจ.กรุงไทย เปิดตัวโครงการ “AOM YOUNG” ส่งเสริมวินัยการออมการลงทุนด้วยกองทุนรวมแก่นักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. ทั่วประเทศ เพื่อสร้างอนาคตที่ดีทางการเงิน รวมทั้งสามารถชำระเงินคืนกองทุนได้เมื่อครบกำหนด เปิดรับนักศึกษาร่วมโครงการ 28 มิถุนายน 2564

jumbo jili

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กล่าวว่า การส่งเสริมให้นักศึกษาผู้กู้ยืมมีความรู้ทางการเงินเพื่อบริหารจัดการเงินของตนเองได้อย่างเหมาะสม ถือเป็นหนึ่งในพันธกิจที่กองทุนร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการส่งเสริมความรู้มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมได้รับความรู้ผ่านหลักสูตร e-Learning แล้วกว่า 560,000 ราย โครงการนี้จึงจะมาช่วยต่อยอดให้ผู้กู้ยืมที่มีความรู้ทางการเงินมีช่องทางในการออมเงินสม่ำเสมอได้อย่างเหมาะสม

สล็อต

ซึ่งกองทุนเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติจริง จึงพร้อมสนับสนุนให้ผู้กู้ยืมได้เรียนรู้การลงทุนผ่านกองทุนรวมในรูปแบบการออมสม่ำเสมอขั้นต่ำ 100 บาทต่อเดือน โดยเริ่มจาก KTAM เป็นที่แรก ซึ่งนอกจากผู้กู้ยืมจะมีเงินเก็บและมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นแล้ว ยังนับเป็นจำนวนชั่วโมงจิตสาธารณะได้อีกด้วย โดยกองทุนมุ่งหวังว่าโครงการ “AOM YOUNG” จะช่วยให้นักศึกษามีเครื่องมือทางการเงินที่ทำให้การเริ่มต้นออมเพื่อเป้าหมายในระยะยาวเป็นจริงได้ ตลอดจนสามารถนำเงินที่ออมได้มาชำระคืนเงินกู้ยืมให้กองทุนเมื่อถึงกำหนดต่อไป

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กล่าวว่า โครงการ “AOM YOUNG” เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างตลาดหลักทรัพย์ฯ กยศ. และ บลจ.กรุงไทย เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. มีการวางแผนเพื่อการออมและลงทุนอย่างต่อเนื่องผ่านกองทุนรวม เพื่อเสริมสร้างวินัยและความมั่นคงทางการเงิน โดยโครงการนี้ยังเป็นการต่อยอดความร่วมมือในการส่งเสริมความรู้ทางการเงินที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินงานร่วมกับ กยศ. อยู่ในปัจจุบัน

สล็อตออนไลน์

ซึ่งการรณรงค์ให้เกิดวินัยการออมผ่านโครงการ “AOM YOUNG” จะช่วยสร้างประสบการณ์ให้นักศึกษามีความเข้าใจการลงทุนและรู้จักทางเลือกการออมที่ช่วยเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดี มีเงินออมตั้งต้นพร้อมสำหรับเป้าหมายในอนาคต สอดคล้องกับพันธกิจของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคน

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า KTAM มีความยินดีในการร่วมส่งเสริมวินัยการออมผ่านกองทุนรวมให้แก่นักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. โดยจะส่งเสริมความรู้ด้านผลิตภัณฑ์การลงทุน เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเลือกผลิตภัณฑ์การลงทุนให้ตนเองได้อย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ KTAM ยังได้คัดเลือกกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงในระดับต่ำถึงปานกลางให้ตรงกับวัตถุประสงค์ในการออมและเริ่มต้นลงทุนของนักศึกษา โดยมีกองทุนให้เลือกหลากหลายประเภทตามความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ได้แก่ 1) กองทุนตลาดเงิน : KTSS 2) กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น : KT-STPLUS ซึ่งนักศึกษาเริ่มต้นลงทุนขั้นต่ำได้เพียงเดือนละ 100 บาท ผ่านทาง บลจ.กรุงไทย หรือธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ทั้งนี้ KTAM เชื่อมั่นว่าโครงการ “AOM YOUNG” จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ช่วยให้เยาวชนรุ่นใหม่เห็นความสำคัญของการออมตั้งแต่อายุยังน้อยได้มากขึ้น

jumboslot

นักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. ทุกสถาบันการศึกษาทั่วประเทศสามารถเริ่มต้นออมสม่ำเสมอผ่านโครงการ “AOM YOUNG” ได้แล้วตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.setinvestnow.com, www.studentloan.or.th และ www.ktam.co.th

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า โครงการ “AOM YOUNG” เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างตลาดหลักทรัพย์ฯ ,กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ บลจ.กรุงไทย เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา ผู้กู้ยืม กยศ. มีการวางแผนเพื่อการออมและลงทุนอย่างต่อเนื่องผ่านกองทุนรวม เพื่อเสริมสร้างวินัยและความมั่นคงทางการเงิน โดยโครงการนี้ยังเป็นการต่อยอดความร่วมมือในการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินงานร่วมกับ กยศ. อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งการรณรงค์ให้เกิดวินัยการออมผ่านโครงการ “AOM YOUNG” จะช่วยสร้างประสบการณ์ให้นักศึกษามีความเข้าใจการลงทุนและรู้จักทางเลือกการออมที่ช่วยเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดี มีเงินออมตั้งต้นพร้อมสำหรับเป้าหมายในอนาคต สอดคล้องกับพันธกิจของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคน

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการ กยศ. กล่าวว่า การส่งเสริมให้นักศึกษาผู้กู้ยืมมีความรู้ทางการเงินเพื่อบริหารจัดการเงินของตนเองได้อย่างเหมาะสม ถือเป็นหนึ่งในพันธกิจที่กองทุนร่วมมือกับ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการส่งเสริมความรู้มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม ได้รับความรู้ผ่านหลักสูตร e-Learning แล้วกว่า 560,000 ราย โครงการนี้จึงจะมาช่วยต่อยอดให้ผู้กู้ยืมที่มีความรู้ทางการเงินมีช่องทางในการออมเงินสม่ำเสมอได้อย่างเหมาะสม ซึ่งกองทุนเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติจริง จึงพร้อมสนับสนุนให้ผู้กู้ยืมได้เรียนรู้การลงทุนผ่านกองทุนรวมในรูปแบบการออมสม่ำเสมอขั้นต่ำ 100 บาทต่อเดือน โดยเริ่มจาก KTAM เป็นที่แรก

slot

นอกจากผู้กู้ยืมจะมีเงินเก็บและมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นแล้ว ยังนับเป็นจำนวนชั่วโมงจิตสาธารณะได้อีกด้วย โดยกองทุนมุ่งหวังว่า โครงการ “AOM YOUNG” จะช่วยให้นักศึกษามีเครื่องมือทางการเงินที่ทำให้การเริ่มต้นออมเพื่อเป้าหมายในระยะยาวเป็นจริงได้ ตลอดจนสามารถนำเงินที่ออมได้มาชำระคืนเงินกู้ยืมให้กองทุนเมื่อถึงกำหนดต่อไป

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บลจ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า KTAM ยินดีร่วมส่งเสริมวินัยการออมผ่านกองทุนรวมให้แก่นักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. โดยจะส่งเสริมความรู้ด้านผลิตภัณฑ์การลงทุน เปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกผลิตภัณฑ์การลงทุนให้กับตนเองได้อย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ KTAM ยังได้คัดเลือกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงในระดับต่ำถึงปานกลางให้ตรงกับวัตถุประสงค์ในการออมและเริ่มต้นลงทุนของนักศึกษา โดยมีกองทุนให้เลือกหลากหลายประเภทตามความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ได้แก่ 1) กองทุนตลาดเงิน: KTSS 2) กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น: KT-STPLUSซึ่งนักศึกษาเริ่มต้นลงทุนขั้นต่ำได้เพียงเดือนละ 100 บาท ผ่านทาง บลจ.กรุงไทย หรือธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ทั้งนี้ KTAM เชื่อมั่นว่าโครงการ “AOM YOUNG” จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ช่วยให้เยาวชนรุ่นใหม่เห็นความสำคัญของการออมตั้งแต่อายุยังน้อยได้มากขึ้น

นักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. ทุกสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ สามารถเริ่มต้นออมสม่ำเสมอผ่านโครงการ “AOM YOUNG” ได้แล้วตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์[www.setinvestnow.com]www.setinvestnow.com,
[www.studentloan.or.th]www.studentloan.or.th และ [www.ktam.co.th]www.ktam.co.th

HP หวังลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล

เอชพี เดินหน้ากลยุทธ์ธุรกิจที่สร้างความยั่งยืน ประกาศความมุ่งมั่นในการสร้างความเท่าเทียมทางดิจิทัลให้เข้าถึง 150 ล้านคนภายในปี 2573 ผ่าน HP PATH พร้อมรายงานความคืบหน้าการลดผลกระทบสภาพอากาศ

jumbo jili

ลิม ชุน เต็ก กรรมการผู้จัดการ เอชพี อิงค์ ประเทศไทย กล่าวว่า กลยุทธ์ที่ยึดการสร้างความยั่งยืนของเราช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ชุมชน ในขณะเดียวกันก็ขับเคลื่อนการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการเติบโตทั่วทั้งธุรกิจของเอชพี การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อความก้าวไกลเป็นหนึ่งในจุดแข็งสูงสุดของเอชพี

“ในขณะที่เทคโนโลยีดิจิทัลได้เปลี่ยนแปลงเกือบทุกๆ ด้านของชีวิต จึงมีความเสี่ยงที่ผู้คนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ จะถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลังและพวกเราไม่อาจจะปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ เอชพีจะดำเนินทุกวิถีทางที่จะลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลที่กีดขวางทางจนทำให้คนจำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงความเท่าเทียมทางการศึกษา อาชีพการงาน และการดูแลรักษาสุขภาพซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการจะได้รับ”

การระบาดใหญ่ของโควิด-19 ไม่ได้ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล แต่เป็นตัวเพิ่มทวีความรุนแรงขึ้น โดยความไม่เท่าเทียมกันทางดิจิทัลอยู่ในระดับสูงสุดและยังจะขยายอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลของยูนิเซฟ พบว่า เด็กวัยเรียน 1 ใน 3 ของโลก หรือนักเรียนจำนวน 463 ล้านคน ไม่สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ทางไกลในช่วงการแพร่ระบาด

สล็อต

นอกจากนี้ ยังสร้างความเสียหายทางกิจกรรมเศรษฐกิจ ตามข้อมูลของ Deloitte แสดงให้เห็นว่าประเทศสหรัฐอเมริกาสูญเสียมากกว่า 130 ล้านดอลลาร์ต่อวัน เนื่องจากผู้คนไม่สามารถเข้าถึงออนไลน์ได้

เอชพีมุ่งมั่นพัฒนา เปิดตัว และบริหารจัดการกิจกรรม โซลูชันและการบริการหลากหลายเพื่อสร้างความเท่าเทียมทางดิจิทัล สู่ชุมชนด้อยโอกาสให้ได้ 150 ล้านคนภายในปี 2573 ภายใต้ความเท่าเทียมทางดิจิทัลที่แท้จริงต้ององค์ประกอบ 4 ด้าน คือ ฮาร์ดแวร์ (เช่น แล็ปท็อป หรือพรินเตอร์) การเชื่อมต่อ (เช่น การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต) คุณภาพของเนื้อหา (เช่น สื่อการเรียนรู้) และความรู้ด้านดิจิทัล (เช่น ทักษะในการใช้เทคโนโลยี)

โดยงานของเอชพีจะเน้นไปยังชุมชน 4 กลุ่มที่มีแนวโน้มว่าจะเผชิญกับความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลมากที่สุด ได้แก่ ผู้หญิงและเด็กผู้หญิง ผู้พิการ ผู้ที่ขาดความสามารถ รวมถึงประชากรสูงอายุ ชุมชนผิวสี/กลุ่มคนชายขอบ และนักการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานที่มีข้อจำกัดและโอกาสของความเท่าเทียมทางดิจิทัล

สล็อตออนไลน์

ภายใต้ HP PATH (Partnership and Technology for Humanity) ของเอชพี จะปูทางสู่ความเท่าเทียมทางดิจิทัลในชุมชนด้อยโอกาสทั่วโลกผ่านการสร้างพันธมิตร ความร่วมมือ การปฏิบัติ การสร้างนวัตกรรม และการสื่อสารโดยตรงกับผู้นำในท้องถิ่น

ในช่วงเริ่มต้นของโครงการ PATH จะเน้นการมีส่วนร่วม ถกเถียง รับฟัง และเรียนรู้จากชุมชนทั่วโลกเพื่อสร้างความเข้าใจต้นตอของปัญหาให้ดียิ่งขึ้น ศึกษาทรัพยากรที่มีอยู่ และสิ่งที่ต้องการการสนับสนุนที่จำเป็นเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงร่วมกัน สิ่งเหล่านี้จะมีอิทธิพลต่อเอชพีในการพัฒนาและปรับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ การสรรหาพันธมิตรและโซลูชันที่จะเร่งขีดศักยภาพให้เกิดการเปลี่ยนแปลงควบคู่กันไป เอชพีจะมีกองทุนสำหรับจัดหาอุปกรณ์และโซลูชันที่ตอบโจทย์ปัญหา

jumboslot

เอชพี ยังคงยึดมั่นและมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบและความโปร่งใสเปิดเผยตรงตามนโยบายที่ได้ปรากฏในรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ฉบับแรกในปี 2544 สำหรับรายงาน HP Sustainable Impact ประจำปีนี้ บริษัทได้สรุปความคืบหน้าที่ได้ดำเนินการในปี 2020

ในประเทศไทย เอชพี ได้เข้าไปสนับสนุนโรงเรียนและเยาวชนที่ขาดความรู้ด้านไอทีผ่านโครงการพัฒนาไอซีที พร้อมกับเปิดตัว Sustainable Bond Framework เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่และแนะนำการลงทุนในโครงการต่างๆ ที่เชื่อว่าจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายอนาคตที่ยั่งยืนและยุติธรรมยิ่งขึ้น

slot

นอกจากนี้ ในระยะเริ่มต้นของโครงการ เอชพีได้ออกตราสารหนี้ระยะสั้นมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการก่อหนี้รวมมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ที่จะนำมาใช้เพื่อให้นักลงทุนที่มาร่วมกับเอชพีในการแก้ปัญหาสำคัญทางเศรษฐกิจ สังคม และการสร้างความยั่งยืนภายใต้โครงการนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่นี่

เอชพีตระหนักดีว่า การบรรลุเป้าหมายในปี 2030 ต้องได้รับการสนับสนุนจากพนักงาน ซัปพลายเออร์ ผู้ค้า และพันธมิตร เอชพีจึงได้ระดมเครือข่ายขนาดใหญ่เพื่อขยายกลยุทธ์เพื่อธุรกิจยั่งยืน และเพิ่มขีดความสามารถให้พนักงานของเอชพีในการกำหนดเป้าหมายเพื่อความยั่งยืน

ไทยพาณิชย์ลุยทริกเกอร์หุ้นจีน7% ปลื้มกองแรกทะลุเป้าเพียง 2 เดือน

นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ประสบความสำเร็จในการบริหารกองทุนทริกเกอร์ที่ลงทุนในหุ้นจีน คือ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Trigger (SCBCHTG) ซึ่งสามารถสร้างผลตอบแทนได้เกินเป้าหมายที่กำหนดไว้ภายในระยะเวลาเพียง 2 เดือนเท่านั้น โดยกองทุนได้พิชิตเป้าหมายแรก 1 เดือนนับจากวันที่จดทะเบียนกองทุนเมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2564 ที่ผ่านมา

jumbo jili

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังคงเชื่อมั่นในโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหุ้นจีน จึงได้เปิดเสนอขายกองทุนทริกเกอร์ต่อเนื่อง ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Trigger 2 (SCB China Trigger 2 Fund : SCBCHTG2) มูลค่าโครงการ 5,000 ล้านบาท เสนอขายเพียงครั้งเดียวระหว่างวันที่ 1 – 8 มิถุนายน 2564 นี้ ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท โดยตั้งเป้าหมายทริกเกอร์ 7% ภายในระยะเวลา 7 เดือน เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นจีนที่มีศักยภาพเติบโตสูง

สล็อต

“บริษัทฯ ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจจีน โดยคาดว่าตลาดหุ้นจีนจะโตขึ้นอีกอย่างต่อเนื่องในปี 2021 จากการควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19 ที่มีประสิทธิภาพและการฉีดวัคซีนของจีนมีความคืบหน้า ส่งผลให้ตัวเลขเศรษฐกิจจีนยังคงแข็งแกร่งต่อเนื่อง รวมถึงปัจจุบันตลาดหุ้นจีนถูกกว่าตลาดหุ้นประเทศพัฒนาแล้ว

จึงมองว่าตลาดหุ้นจีนเป็นตลาดที่น่าสนใจลงทุนอีกประเทศหนึ่งในขณะนี้ สำหรับกองทุน SCBCHTG2 มีการเสริมกลยุทธ์การลงทุนด้วย Machine Learning ที่มีศักยภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลเหนือกว่าขีดความสามารถของมนุษย์ จึงช่วยให้การลงทุนในกองทุนนี้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งอาจจะส่งผลให้กองทุนถึงเป้าหมายได้ไม่ยากนักดังเช่นกองทุน SCBCHTG ที่ทะลุเป้าหมายในระยะเวลาเพียงแค่ 2 เดือน นอกจากนี้ กองทุนนี้ยังช่วยลดความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นด้วยการเปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 2 ครั้ง โดยไม่ต้องรอทริกเกอร์ครั้งเดียว” นางนันท์มนัส กล่าว

สล็อตออนไลน์

กองทุน SCBCHTG2 มีนโยบายลงทุนในตราสารและ/หรือหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทสัญชาติจีน และ/หรือดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับประเทศจีนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อาทิเช่น กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มธุรกิจสินค้าบริโภค กลุ่มการแพทย์ และกลุ่มเทคโนโลยี เป็นต้น โดยมีกลยุทธ์การลงทุนแบบ Factor Investing โดยใช้ Machine Learning ในการเลือกปัจจัยที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนให้เหนือตลาด

ด้วยการคัดเลือกหลักทรัพย์รายตัวจากการวิเคราะห์เชิงปริมาณ พร้อมทั้งพิจารณาและรวบรวมข้อมูลมากกว่า 200 ปัจจัยย่อย โดยให้คะแนนตามลักษณะของหลักทรัพย์รายตัวในแต่ละปัจจัย และพิจารณาปัจจัยการลงทุนที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนเหนือตลาดด้วยการวิเคราะห์สภาพตลาด ปัจจัยพื้นฐาน และปัจจัยด้านเทคนิค เพื่อคาดการณ์ตลาดในอนาคต โดยทำการคัดเลือกและจัดสรรน้ำหนักหลักทรัพย์รายตัวตามคะแนนในแต่ละปัจจัยการลงทุน พอร์ตลงทุนประกอบไปด้วยหุ้นประมาณ 30 ตัว ที่ได้รับคะแนนสูงุสด โดยมีน้ำหนักรายตัวที่เท่ากัน (equal-weighted) ทั้งนี้ กองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ทั้งจำนวน

jumboslot

สำหรับเงื่อนไขการทริกเกอร์แบ่งเป็น 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 ในกรณีที่หาก ณ วันทำการใดก็ตามเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 10.35 บาทต่อหน่วย บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเพียงครั้งเดียวนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวม และครั้งที่ 2 ในกรณีเข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุน โดยหาก ณ วันทำการใดก็ตามเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 10.72 บาทต่อหน่วย บริษัทจัดการจะพิจารณารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในอัตราไม่ต่ำกว่า 10.70 บาทต่อหน่วย

slot

ทั้งนี้ จะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว และจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธินำเงินไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นหรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ

อย่างไรก็ตาม หากครบกำหนดระยะเวลา 7 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวมแล้ว ไม่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด จนกว่าจะเข้าเงื่อนไขการเลิกกองตามเงื่อนไขที่ระบุไว้

ไทยพาณิชย์ปล่อยกองทุนทริกเกอร์หุ้นสหรัฐฯ เป้าหมายทริกเกอร์ 8% ภายใน 8 เดือน

นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เปิดเสนอขายกองทุนทริกเกอร์ต่อเนื่อง ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Thematic Trigger 2 (SCB Global Thematic Trigger 2 Fund : SCBGTTG2) มูลค่าโครงการ 5,000 ล้านบาท เริ่มเสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 18-24 พฤษภาคม 2564 นี้ ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท โดยตั้งเป้าหมายทริกเกอร์ 8% ภายในระยะเวลา 8 เดือน

jumbo jili

“สำหรับการลงทุนในธีม Biden’s Policy ที่ประกอบด้วยธุรกิจหลักที่ได้รับแรงสนับสนุนโดยตรง และธุรกิจที่ได้ประโยชน์จากการดำเนินนโยบายของผู้นำสหรัฐฯ เป็นการเพิ่มโอกาสการลงทุนที่จะสร้างผลตอบแทนจากธุรกิจที่ได้ประโยชน์จากนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจของสหรัฐฯ เพื่อเป้าหมายสู่การเป็นผู้นำเศรษฐกิจโลก นอกจากนี้ กองทุน SCBGTTG2 ยังเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการแบ่งรับผลตอบแทนระหว่างทางด้วยการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 2 ครั้งไม่ต้องรอทริกเกอร์เพียงครั้งเดียวซึ่งช่วยลดความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น นับว่าเป็นกองทุนที่ตอบโจทย์อีกกองทุนหนึ่งเช่นกัน” นางนันท์มนัสกล่าว

สล็อต

กองทุน SCBGTTG2 มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ทั่วโลก เช่น หน่วย CIS หน่วยของกองทุนอีทีเอฟ (ETF) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หรือหน่วย private equity เป็นต้น โดยจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม รวมทั้งกองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน

สล็อตออนไลน์

ทั้งนี้ กองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน พลังงานสะอาด และเทคโนโลยีแห่งอนาคตในธีมการลงทุนที่ตอบรับนโยบายของ Biden ตามยุทธศาสตร์ในการผลักดันสหรัฐฯ สู่การเป็นผู้นำเศรษฐกิจโลก โดยเบื้องต้นได้แก่ 1) US Infrastructure แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศ ด้วยงบประมาณที่สูงถึง 2.25 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ 2) Smart mobility โดยคาดการณ์ว่าภายในปี 2030 เทรนด์ความต้องการใช้รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นถึง 29% 3) Semiconductors ชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีอุปสงค์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการใช้งานเพื่อตอบสนองชีวิตในยุค และ 4) Cloud Computing โดยคาดการณ์ว่าปริมาณจากการใช้ Cloud ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และในปี 2022 อาจสูงถึง 18.8%

jumboslot

สำหรับเงื่อนไขการทริกเกอร์แบ่งเป็น 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 ในกรณีที่หาก ณ วันทำการใดก็ตามเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 10.40 บาทต่อหน่วย บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเพียงครั้งเดียวนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวม และครั้งที่ 2 ในกรณีเข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุน โดยหาก ณ วันทำการใดก็ตามเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 10.82 บาทต่อหน่วย บริษัทจัดการจะพิจารณารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในอัตราไม่ต่ำกว่า 10.80 บาทต่อหน่วย ทั้งนี้ จะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว และจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธินำเงินไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นหรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ

slot

อย่างไรก็ตาม หากครบกำหนดระยะเวลา 8 เดือน นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวมแล้วไม่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด จนกว่าจะเข้าเงื่อนไขการเลิกกองตามเงื่อนไขที่ระบุไว้

ทั้งนี้ มูลค่าหน่วยลงทนุเป้าหมายไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน และผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลา 8 เดือนแรก ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุน หรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

กสิกรฯ ชี้บอนด์เอเชียยิลด์เด้ง เปิดกองเทอมฟันด์ใหม่ลงทุน 1 ปี

นายนาวิน อินทรสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุนต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่า ตราสารหนี้ภาครัฐในภูมิภาคเอเชียยังคงมีความน่าสนใจ เนื่องจากอัตราผลตอบแทนปรับตัวขึ้นค่อนข้างมากในหลายประเทศ

jumbo jili

ในขณะที่ธนาคารกลางทั่วโลกยังคงอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำ ทำให้มีสภาพคล่องส่วนเกินอยู่สูง ผู้ลงทุนส่วนใหญ่จึงยังคงมองหาผลตอบแทนที่ดีขึ้นจากการลงทุน (Search for Yield) ซึ่งจะส่งผลดีต่อตราสารหนี้ที่มีความน่าเชื่อถือในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)

ทั้งนี้ บลจ.กสิกรไทยได้จัดตั้งกองทุน Term Fund Plus ล่าสุดชื่อว่า กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022J (KFF22J) ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพดีทั่วโลกโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียเพื่อเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนในช่วงเวลา 1 ปี โดยมีกำหนดเปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) ในระหว่างวันที่ 12-18 พฤษภาคม 2564

สล็อต

นายนาวินกล่าวต่อไปว่า กองทุน KFF22J มีการแบ่งสัดส่วนเงินลงทุนออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกประมาณ 60% ลงทุนผ่านกองทุนต่างประเทศ Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 – VIIl, Class C (USD)-Acc บริหารจัดการโดย Invesco บลจ.ชั้นนำระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการกองทุนตราสารหนี้ ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 40% บลจ.กสิกรไทย บริหารโดยการกระจายลงทุนในเงินฝากต่างประเทศ ได้แก่ เงินฝาก PT Bank Rakyat Indonesia (ประเทศอินโดนีเซีย), เงินฝาก Qatar National Bank (ประเทศกาตาร์) และเงินฝาก Bank of China (สาธารณรัฐประชาชนจีน)

อย่างไรก็ดี กองทุน Term Fund Plus มีความน่าสนใจจากการใช้กลยุทธ์ Buy & Maintain ที่เน้นกระจายลงทุนในตราสารหนี้กว่า 80 ตราสาร ซึ่งมากกว่าเทอมฟันด์ทั่วไป และเป็นตราสารหนี้คุณภาพดีระดับ Investment Grade ไม่น้อยกว่า 70%

สล็อตออนไลน์

อีกทั้งยังกระจายลงทุนบางส่วนในเงินฝากต่างประเทศเพื่อลดความผันผวนของพอร์ต ดังนั้น Term Fund Plus จึงเหมาะสำหรับผู้ที่มองเห็นโอกาสการลงทุนในตราสารหนี้และเงินฝากต่างประเทศสามารถรับความเสี่ยงในระดับปานกลาง และถือครองหน่วยลงทุนเป็นเวลา 1 ปีได้

นายนาวินกล่าวเพิ่มเติมว่า กองทุน KFF22J เริ่มเปิดเสนอขายในวันแรกตั้งแต่เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเริ่มต้นลงทุนได้เพียง 500 บาท ผ่านแอปพลิเคชัน K PLUS หรือ K-My Funds หรือธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศ โดยเมื่อกองทุนครบกำหนดอายุโครงการ

เงินค่าขายคืนอัตโนมัติจะถูกนำไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น (K-TREASURY) หรือกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น (K-SF) ตามที่ผู้ลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง

jumboslot

นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เปิดเสนอขายกองทุนทริกเกอร์ต่อเนื่อง ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Thematic Trigger 2 (SCB Global Thematic Trigger 2 Fund : SCBGTTG2) มูลค่าโครงการ 5,000 ล้านบาท เริ่มเสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 18-24 พฤษภาคม 2564 นี้ ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท โดยตั้งเป้าหมายทริกเกอร์ 8% ภายในระยะเวลา 8 เดือน

“สำหรับการลงทุนในธีม Biden’s Policy ที่ประกอบด้วยธุรกิจหลักที่ได้รับแรงสนับสนุนโดยตรง และธุรกิจที่ได้ประโยชน์จากการดำเนินนโยบายของผู้นำสหรัฐฯ เป็นการเพิ่มโอกาสการลงทุนที่จะสร้างผลตอบแทนจากธุรกิจที่ได้ประโยชน์จากนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจของสหรัฐฯ เพื่อเป้าหมายสู่การเป็นผู้นำเศรษฐกิจโลก นอกจากนี้ กองทุน SCBGTTG2 ยังเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการแบ่งรับผลตอบแทนระหว่างทางด้วยการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 2 ครั้งไม่ต้องรอทริกเกอร์เพียงครั้งเดียวซึ่งช่วยลดความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น นับว่าเป็นกองทุนที่ตอบโจทย์อีกกองทุนหนึ่งเช่นกัน” นางนันท์มนัสกล่าว

slot

กองทุน SCBGTTG2 มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ทั่วโลก เช่น หน่วย CIS หน่วยของกองทุนอีทีเอฟ (ETF) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หรือหน่วย private equity เป็นต้น โดยจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม รวมทั้งกองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน

บล.บัวหลวงชี้แนวโน้ม “หุ้นไทย” Q2 ลุ้นแตะ 1,600 จุด

หลักทรัพย์บัวหลวง วิเคราะห์แนวโน้มตลาดหุ้นไทยไตรมาส 2 ปี 64 ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ที่กลับมาระบาดระลอกใหม่ มีโอกาสลุ้นแตะระดับ 1,600 จุด ช่วงปลายไตรมาส คาดกำไรบริษัทจดทะเบียนรวมครึ่งปีแรกของปี 64 เติบโต 77% แนะหาจังหวะลงทุน “2 หุ้นกลุ่มเด่น”

jumbo jili

นายชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ กรรมการผู้จัดการ สายงานค้าหลักทรัพย์บุคคล บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในช่วงไตรมาส 2 ปี 2564 ว่า แม้สถานการณ์โควิด-19 จะกลับมาระบาดระลอกใหม่ และเชื้อไวรัสเกิดการกลายพันธุ์ แต่เชื่อว่า SET Index ยังมีโอกาสลุ้นแตะระดับ 1,600 จุดได้ ในช่วงปลายไตรมาส 2 หนุนด้วย 4 เหตุผลหลัก คือ 1.กำไรบริษัทจดทะเบียนในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้อาจเติบโตประมาณ 77% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยในช่วงไตรมาสแรกอาจโตประมาณ 83% ขณะที่ในช่วงไตรมาส 2 อาจขยายตัวประมาณ 71% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากฐานกำไรที่ต่ำในปีที่ผ่านมา ประกอบกับตอนนี้ภาครัฐไม่ได้ประกาศล็อกดาวน์ประเทศเหมือนปี 63 มีเพียงมาตรการคุมเข้มเวลาเปิดปิดในบางกิจการเพื่อป้องการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

“กำไรบริษัทจดทะเบียนในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้น โดยได้รับแรงหนุนมาจากกลุ่มน้ำมัน และปิโตรเคมี หลังราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นจากปีก่อนที่อยู่ระดับ 20 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล มายืนระดับ 66 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล รับกับการบริโภคน้ำมันที่ฟื้นตัวทั่วโลก ขณะที่กลุ่มสื่อสาร นิคมอุตสาหกรรม วัสดุก่อสร้าง และประกัน คาดว่าจะมีกำไรเติบโตในไตรมาสแรกเมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน และไตรมาส 4 ปี 63 สะท้อนภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวอย่างช้าๆ จากจุดต่ำสุดในต้นปี 63 นายชัยพร กล่าว

สล็อต

2.ภาครัฐออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการท่องเที่ยว เช่น ผลักดันงบลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 3 แสนล้านบาท ธปท.อนุมัติให้ธนาคารพาณิชย์ผ่อนผันการชำระหนี้ และออกมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (soft loan) กระทรวงการคลังขยายมาตรการ “คนละครึ่ง” ขยายระยะเวลาโครงการ “เราชนะ” ไปจนถึงเดือน มิ.ย.64 จากเดิมที่จะสิ้นสุดในเดือน พ.ค.นี้ และยังเพิ่มวงเงินอีก 3,000 ล้านบาท เป็น 2.13 แสนล้านบาท และขยายระยะเวลาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 90% ลดอัตราธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์เหลือ 0.01% รวมถึงการพิจารณาอาจลดมาตรการเข้มงวดในมาตรการพิจารณาสินเชื่อ LTV และผ่อนผันให้ชาวต่างชาติซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยได้ง่ายขึ้น เป็นต้น

3.แนวโน้มทิศทางอัตราดอกเบี้ยยังคงอยู่ในระดับต่ำไปอย่างน้อยอีก 12-18 เดือน หลังเมื่อปีก่อนธนาคารกลางหลายแห่งทั่วโลกลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาต่ำเป็นพิเศษ เพื่อช่วยลดผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ขณะเดียวกัน ยังคงเดินหน้าอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยตรงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ส่งสัญญาณคงดอกเบี้ยนโยบายในระดับต่ำ 0-0.25% ไปถึงปี 66 และ 4.นักลงทุนอาจคลายความกังวลและเข้าลงทุนในตลาดหุ้นเพิ่มขึ้น หลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ (US Bond Yield) อายุ 10 ปี อาจเริ่มอ่อนตัวลง จากช่วงที่ผ่านมาที่ปรับตัวขึ้นไปแตะระดับ 1.75% จากความกังวลอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ จะพุ่งจนธนาคารกลางคุมไม่อยู่ และต้องปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นในที่สุด

สล็อตออนไลน์

“จากสถานการณ์โควิด-19 ที่กลับมาระบาดระลอกใหม่ เรามองว่ายังเร็วเกินไปที่จะเห็นการปรับลดประมาณการกำไรบริษัทจดทะเบียน และเป้าหมาย SET Index ปี 64 ลงอย่างมีนัย ปัจจุบันเราคาดว่ากำไรต่อหุ้นจะอยู่ระดับ 83 จุด และดัชนีตลาดหุ้นไทยสิ้นปี 1,605 จุด ตามลำดับ เนื่องจากกลุ่มส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ น้ำมัน ปิโตรเคมี พาณิชย์ สถาบันการเงิน และวัสดุก่อสร้างผ่านจุดต่ำสุด แม้ภาคท่องเที่ยวยังไม่สามารถกลับมาได้ โดยจะขอรอดูสถานการณ์อีกประมาณ 1 เดือน หากมีผู้ติดเชื้อใหม่พุ่งขึ้นทำนิวไฮเรื่อยๆ อาจเห็นการปรับประมาณการกำไรบริษัทจดทะเบียนลง” นายชัยพร กล่าว

นายชัยพร กล่าวต่อว่า เราแนะนำลงทุนใน “2 กลุ่มธุรกิจหลัก” คือ 1.กลุ่มกำไรเติบโตเร็วที่สามารถสร้างจุดสูงสุดใหม่อย่าง หุ้นกลุ่มการเงินบุคคล บริหารจัดการหนี้ ประกัน และอิเล็กทรอนิกส์ และ 2.กลุ่มธุรกิจรอการเปิดประเทศเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและการบริโภคในประเทศ คือ กลุ่มค้าพาณิชย์ สนามบิน โรงแรม และร้านอาหาร

jumboslot

ส่วนกลุ่มที่แนะนำให้รอดูสถานการณ์ คือ 1.กลุ่มกำไรฟื้นตัวกลับเร็ว อย่างกลุ่มน้ำมัน ปิโตรเคมี กองเรือ สถาบันการเงิน และโรงกลั่น โดยอาจเห็นราคาหุ้นปรับตัวลงบ้างในช่วงไตรมาส 2 นี้ เพราะราคาหุ้นมีการฟื้นตัวเร็วมากไปแล้ว ประกอบกับราคาน้ำมันดิบมีความเสี่ยงอ่อนตัวลง จากประเทศซาอุดีอาระเบียที่อาจปรับเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันดิบอีกราว 1 ล้านบาร์เรล ในการประชุมโอเปคเดือน พ.ค.นี้ และ 2.กลุ่มกำไรเติบโตสม่ำเสมอ เช่น กลุ่มโรงฟ้า และกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ยังไม่ได้รับความสนใจมากนักในช่วงกำไรตลาดหุ้นมีการฟื้นตัวที่เร็ว

สำหรับกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้ แนะนำลงทุน “ตลาดหุ้น” สัดส่วน 65% แบ่งเป็น หุ้นไทย 35% และอีกครึ่งหนึ่งในส่วนนี้ให้กระจายการลงทุนไปตลาดหุ้นต่างประเทศ “ทองคำ” สัดส่วน 10% “กองทุนอสังหาริมทรัพย์ และกองทุน REIT” สัดส่วน 10% ส่วนที่เหลืออีก 15% แนะถือครอง “ตราสารหนี้ระยะสั้น” และ “เงินสด” โดยเราคาดว่านโยบายการเงินและการคลังที่ผ่อนคลาย รวมถึงการเข้าถึงวัคซีนของประชากรโลกที่เพิ่มสูงขึ้นจากนี้จะสนับสนุนการปรับตัวขึ้นของราคาสินทรัพย์เสี่ยงอย่างตลาดหุ้นได้โดดเด่นสุด

slot

“กลยุทธ์การลงทุนระยะสั้นในช่วง 2-3 เดือนข้างหน้า เราคาดจะเห็นกรอบการแกว่งตัวของดัชนีประมาณ 100 จุด ฉะนั้นการลงทุนในช่วงนี้อาจต้องอยู่ในลักษณะ “ลงซื้อ ขึ้นขาย” โดยหุ้นไซส์กลางจะแกว่งตัวอยู่ในระดับ 5-7% หุ้นมูลค่าตลาดใหญ่จะแกว่งตัวแคบประมาณ 5% ส่วนหุ้นขนาดเล็กตอนนี้มีเสน่ห์มากกับตลาด เพราะสร้างผลตอบแทนได้มากกว่า ท่ามกลางนักลงทุนยังคงเชื่อมั่นว่า สถานการณ์เศรษฐกิจจะฟื้นตัว และกำไรบริษัทจดทะเบียนจะเพิ่มขึ้น แม้ว่าจะไม่รวดเร็วเท่าประเทศที่มีการฉีดวัคซีนในสัดส่วนที่สูงมาก ปัจจุบันนักลงทุนโฟกัสหุ้นนอก SET100 มากขึ้น เพราะมีโอกาสจะเห็นความผันผวนของราคาประมาณ 10-15% ส่วนนักลงทุนคนไหนที่ถือหุ้น SET50 อยู่ แนะนำให้ถือต่อไป เพื่อรอการฟื้นตัวของรายได้ กำไรที่ต่อเนื่องไปจนถึงปลายปี” นายชัยพร กล่าว