กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากที่เสนอขายทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ของภาครัฐ และ/หรือภาคเอกชนที่มีคุณภาพ และให้ผลตอบแทนที่ดีเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง

jumbo jili

อาทิ ตราสารแห่งหนี้ที่ออกโดยภาครัฐ และ/หรือรัฐวิสาหกิจ ตราสารแห่งหนี้ภาคเอกชน เช่น ตราสารหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ และ/หรือตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงินที่ออกโดยบริษัทเอกชนชั้นดี ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)

กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

นโยบายเงินปันผล
มี : ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง

ตัวชี้วัด
1.ดัชนี MTM ThaiBMA Government Bond อายุ 1-3 ปี (NTR)* ร้อยละ 30
2.ดัชนี MTM ThaiBMA Corporate Bond (A- up) อายุ 1-3 ปี (NTR)* ร้อยละ 70

สล็อต

*คำอธิบายเพิ่มเติม
1.การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี
2.NTR หมายถึง ผลตอบแทนรวมสุทธิหลังหักภาษี (Net TRN index) ซึ่งจัดทำโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2562
วันจดทะเบียนกองทุน
26 กันยายน 2012

ชื่อผู้จัดการกองทุน
นรี พฤกษยาภัย
พีรวิชญ์ ลิ้มเดชาพันธ์

สล็อตออนไลน์

มูลค่าซื้อขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก (บาท): ไม่กำหนด
มูลค่าซื้อขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป (บาท): ไม่กำหนด
การขายคืนขั้นต่ำ (บาท): ไม่กำหนด
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 8.30 – 15.30 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 5 วันทำการถัดจากวันทำรายการ (ปัจจุบันรับเงินค่าขายคืนภายใน 2 วันทำการถัดจากวันทำรายการ (T+2))
ช่องทางการทำรายการ: ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้งขึ้น (ถ้ามี)

jumboslot

ข้อมูลการจัดอันดับกองทุนและเนื้อหาต่าง ๆ ในเอกสารฉบับนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียนแบบ แก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฏอยู่นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ดี บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำรายงานหรือข้อมูลไปใช้อ้างอิง ดังนั้นหากผู้ลงทุนจะดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณและความรอบคอบในการพิจารณา

slot

ตราสารหนี้ (Bond) เป็นการลงทุนอีกแบบหนึ่งที่นักลงทุนซึ่งเน้นความปลอดภัยจะมองหาเพื่อกระจายความเสี่ยง เพราะมีความเสี่ยงน้อยกว่าการลงทุนในหุ้นสามัญ หรืออื่นๆ แต่ผลตอบแทนที่ได้มากกว่าการฝากประจำ

ตราสารหนี้ คือ สัญญาการกู้ยืมระหว่างองค์กร กับนักลงทุน โดยองค์กรผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะเป็น “ลูกหนี้” ส่วนนักลงทุนที่ซื้อตราสารมีสถานะเป็น “เจ้าหนี้” ซึ่งเจ้าหนี้มีสิทธิได้รับการชำระคืนตามวัน เวลาที่กำหนดไว้ในตราสาร และประโยชน์อื่นๆ เช่น ดอกเบี้ยจากลูกหนี้ ซึ่งตราสารหนี้ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ 4% ต่อปี
ประเภทของตราสารหนี้มีวิธีแบ่งที่หลากหลาย เช่น แบ่งโดยผู้ออกตราสาร ถ้ารัฐบาล หรือ รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออกจะเรียกว่า พันธบัตร (Government Bond) ในขณะที่ถ้าเอกชนเป็นผู้ออกตราสาร จะเรียกว่า ตราสารหนี้เอกชน หรือ หุ้นกู้ (Corporate Bond) นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งได้ตามระดับการเรียกร้องสิทธิ การค้ำประกัน การถือกรรมสิทธิ์ การจดทะเบียน ชนิดบัญชี และอัตราดอกเบี้ย
ยิ่งเป็นตราสารหนี้ประเภทที่มีความเสี่ยงสูงก็จะยิ่งมีผลตอบแทนมาก เช่นเดียวกัน ความเสี่ยงต่ำผลตอบแทนก็จะน้อย
การซื้อขายตราสารหนี้ มีทั้งการซื้อขายระหว่างองค์กรกับนักลงทุนในตลาดหลัก และซื้อขายระหว่างนักลงทุนกับนักลงทุนในตลาดรอง หรือ ตลาดซื้อขายตราสารหนี้ BEX
ตลาด BEX (Bond Electronics Exchange) ดำเนินการซื้อขายผ่าน บลจ. เท่านั้น
การลงทุนในตราสารหนี้ ถ้าเป็นพันธบัตร เริ่มต้นที่ประมาณ 50,000 บาท แต่ถ้าเป็นหุ้นกู้ เริ่มต้นที่ 100,000 บาท หรือ 100 หน่วยลงทุน

แนวโน้มตลาดตราสารหนี้ไทยในปี 2564

ในปี 2563 ที่ผ่านมา นับว่าเป็นปีที่ตลาดตราสารหนี้ไทยต้องเผชิญกับความผันผวนตลอดทั้งปี เนื่องจากการระบาดของโควิด-19 เป็นวงกว้าง จนก่อให้เกิดปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจและตลาดการเงิน ทำให้ธนาคารกลางทั่วโลกต่างลดดอกเบี้ยลงมาในระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์

jumbo jili

เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อเศรษฐกิจในช่วงวิกฤต โดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่ดำเนินมาตรการผ่อนคลายเชิงรุกด้วยการลดดอกเบี้ยนโยบายจาก 1.50% ต่อปี เหลือ 0.00% ต่อปี และประกาศทำอัดฉีดสภาพคล่องเข้าระบบการเงิน หรือ QE แบบไม่จำกัดวงเงิน ทำให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลทั่วโลกปรับตัวลงต่ำที่สุดเป็นประวัติการณ์ รวมถึงอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยด้วยเช่นกัน โดยอัตราผลตอบแทนปรับลดลงทุกช่วงอายุนับจากต้นปี หลังจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.75% จาก 1.25% ต่อปี เหลือ 0.50% ต่อปี

แม้เราจะก้าวข้ามผ่านปี 2563 มาแล้ว แต่โควิด-19 ยังคงวนเวียนอยู่ และส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต เศรษฐกิจ และการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยภาพรวมเศรษฐกิจไทยนั้น ในกรณีพื้นฐานมีการคาดการณ์อัตราการเติบโตของ GDP สำหรับปี 2564 อยู่ในช่วง 2.0-3.8% ขณะที่อัตราเงินเฟ้อยังมีแนวโน้มอยู่ระดับต่ำในกรอบ 1.0-1.2% แม้จะกลับมาเป็นบวกในปี 2564 จากราคาน้ำมันที่ฟื้นตัวกลับมาแต่ก็ยังต่ำกว่าระดับก่อนวิกฤต

สำหรับการลงทุนนั้น ผลพวงของโรคระบาดโควิด-19 ยังคงมีผลต่อการปรับตัวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล โดยปัจจัยหลักที่ต้องจับตามอง ได้แก่ พัฒนาการของวัคซีนป้องกันโควิด-19 และการใช้มาตรการต่างๆ เพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจ

สล็อต

ทั้งนี้ วัคซีนป้องกันโควิด-19 จะเป็นปัจจัยสำคัญของเศรษฐกิจที่จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ และเป็นความหวังที่ประเทศไทยจะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้อีกครั้ง ซึ่งคาดว่าจะได้รับวัคซีนป้องกันในช่วงกลางปี 2564 และถ้าหากเป็นไปตามแผน ประชากรไทยประมาณ 20% จะได้รับวัคซีนภายในสิ้นปีนี้

อย่างไรก็ดี ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่อาจมองข้ามได้คือ หากวัคซีนที่ออกใช้มีประสิทธิผลในการป้องกันโควิด-19 ต่ำกว่าที่คาด หรือไม่สามารถป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 ที่แพร่ระบาดรุนแรงกว่าเดิมได้ หรือมีผลข้างเคียงรุนแรง นอกจากนี้การกระจายและการฉีดวัคซีนในประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทย หากทำได้อย่างล่าช้า อาจทำให้การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจมีความเสี่ยงที่จะไม่ฟื้นได้เร็วตามที่คาด และในกรณีเลวร้ายของไทยอาจหมายถึงประเทศจะไม่สามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้เลยตลอดทั้งปี 2564

ซึ่งถ้าหากเป็นเช่นนั้น มีการประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีโอกาสจะโตติดลบได้ และเป็นไปได้ว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยอาจจำเป็นต้องลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 1 ครั้ง และทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นปรับลดลงได้

สล็อตออนไลน์


ในแง่ของการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านนโยบายการคลังของไทยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นจะพบว่า ไทยยังมีการใช้จ่ายจากภาครัฐในระดับที่ต่ำมาก อีกทั้งการใช้งบประมาณในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ประกาศไว้ขนาด 1 ล้านล้านบาทในปีที่ผ่านมา ในปัจจุบันยังถูกใช้ไปประมาณครึ่งหนึ่งเท่านั้น

โดยเรายังมองว่า การกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการใช้นโยบายทางการคลังยังคงมีความจำเป็น เพื่อพยุงและสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ หลังจากที่นโยบายทางการเงินได้ถูกใช้แบบเกือบหมดกระสุนกันในหลายประเทศแล้ว ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องติดตามความคืบหน้าการอนุมัติวงเงินโครงการและความรวดเร็วในการเบิกจ่าย เพื่อการเยียวยาและฟื้นฟูภาคเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รวมทั้งปริมาณการออกพันธบัตรรัฐบาลตามแผนที่วางไว้ด้วย ทั้งนี้ หากมีการเบิกจ่ายเร็วขึ้น ก็มีโอกาสที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวจะปรับขึ้นแบบเร็วได้

อย่างไรก็ตาม การลงทุนในตราสารหนี้นั้นเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ จึงเป็นอีกทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจในสภาวะตลาดที่ผันผวนเช่นนี้ หากนักลงทุนต้องการกระจายความเสี่ยง และต้องการลดความผันผวนในพอร์ต ‘ตราสารหนี้’ นับว่าเป็นตัวช่วยที่ดีเลยทีเดียว

jumboslot

ทั้งนี้ บลจ.ไทยพาณิชย์ มีกองทุนตราสารหนี้ที่แนะนำ ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ (SCBFIXED) เป็นกองทุนระยะสั้น-กลาง อายุตราสารโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 8 เดือน – 1.5 ปี และกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (SCBFP) จัดเป็นกองทุน 4 ดาว ประเภท Thailand Fund Short Term Bond จากมอร์นิ่งสตาร์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) เป็นกองทุนระยะกลาง-ยาว อายุตราสารโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 1.5-3 ปี มีการบริหารแบบเชิงรุก (Active Management) เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้น โดยทั้ง 2 กองทุนเน้นลงทุนในเงินฝาก พันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี้และหุ้นกู้ภาคเอกชนที่มีคุณภาพ และให้ผลตอบแทนที่ดีทั้งในและ/หรือต่างประเทศ

slot

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง และควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนทำการลงทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการได้ที่ SCBAM Call Center โทร. 0 2777 7777 กด 0 กด 6 หรือผู้สนับสนุนการขายทุกราย สนใจเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน SCBAM Fund Click ได้ที่ https://scbam.link/scbam_fund_click

เปิดขายกองทุนตราสารหนี้ทั่วโลก

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า หลังจากออกกองทุนเปิดเคแทม ไชน่า บอนด์ ฟันด์ ที่เจาะตลาดตราสารหนี้จีนโดยเฉพาะเป็นกองแรกในประเทศไทย และกำลังเปิดเสนอขายอยู่ในเวลานี้แล้วนั้น

jumbo jili

บริษัทฯ ยังเปิดเสนอขายกองทุนตราสารหนี้ทั่วโลกควบคู่ไปพร้อมกัน เพื่อเติมเต็มทางเลือกให้แก่นักลงทุน โดย กองทุนเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 1Y21 (KTGF1Y21) นี้จะเปิดเสนอขายตั้งแต่วันที่ 11 จนถึง 19 พฤษภาคม 2564 ผู้ที่สนใจสามารถเริ่มต้นลงทุนขั้นต่ำที่เพียงแค่ 1,000 บาท เท่านั้น

นางชวินดา กล่าวว่า กองทุน KTGF1Y21 เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ มีอายุโครงการประมาณ 1 ปี เป็นซีรีส์ที่ 21 ของกองทุนตราสารหนี้ทั่วโลกที่บริษัทเปิดขายมาตั้งแต่ปี 2563 มีนโยบายเน้นลงทุนในทรัพย์สินประเภทตราสารหนี้ รวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

โดยกองทุนมี นโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และ/หรือตราสารการเงินที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับ ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) และ/หรือลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินประเภท ตราสารหนี้ อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ำกว่า ที่ สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และ/หรือตราสารแห่งหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ไม่เกิน 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

สล็อต

ทั้งนี้ กองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เสนอขายในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มีกลยุทธ์การลงทุนแบบครั้งเดียว (buy-and-hold) เหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการแสวงหาโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศภายในระยะเวลาประมาณ 1 ปี

นางชวินดา กล่าวว่า หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ที่คาดว่าจะมีการลงทุนเกินกว่า 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของกองทุน KTGF1Y21 คือ กองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 VIII ที่บริหารโดย Invesco บลจ.ระดับโลก

โดยเน้นลงทุน ไม่น้อยกว่า 70% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในตราสารหนี้ ในภูมิภาคเอเชียที่อยู่ในสกุลเงิน USD ที่ออกโดยผู้ออกตราสารที่ถูกพิจารณาคัดเลือกโดยดุลยพินิจของผู้จัดการ (เช่น รัฐบาล หน่วยงานรัฐบาล องค์การระหว่างประเทศที่มีลักษณะเหนือรัฐ (Supranational Entities) กลุ่มบริษัท สถาบันการเงิน และกลุ่มธนาคาร) ซึ่งอาจรวมถึงผู้ออกตราสารที่อยู่ในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ และกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ในกองทุนนี้ หมายถึง ประเทศทุกประเทศในทวีปเอเชีย ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น แต่รวมถึง ประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

สล็อตออนไลน์

“ปัจจุบันสภาวะดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับต่ำ ทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนผ่านการฝากเงินหรือตราสารหนี้ภายในประเทศเพียงอย่างเดียวอาจไม่ดึงดูด การกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศเพิ่มเติมจึงช่วยเพิ่มตัวเลือกที่หลากหลายมากขึ้น และยังช่วยเพิ่มผลตอบแทนให้แก่นักลงทุนที่สามารถถือครองการลงทุนเป็นระยะเวลา 1 ปี ได้มากกว่าการเน้นลงทุนภายในประเทศเพียงอย่างเดียว บริษัทฯ จึงหาสินทรัพย์ที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ทางเลือกการลงทุนที่มากขึ้นในอนาคต รวมถึงส่งเสริมการจัดสรรเงินโดยการกระจายสินทรัพย์ Asset Allocation เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการลงทุนไม่ให้กระจุกตัวด้วย” นางชวินดา กล่าว

jumboslot

สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ktam.co.th หรือขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. กรุงไทย โทร. 0-2686-6100 กด 9 ในเวลาทำการ และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ในปี 2563 ที่ผ่านมา นับว่าเป็นปีที่ตลาดตราสารหนี้ไทยต้องเผชิญกับความผันผวนตลอดทั้งปี เนื่องจากการระบาดของโควิด-19 เป็นวงกว้าง จนก่อให้เกิดปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจและตลาดการเงิน ทำให้ธนาคารกลางทั่วโลกต่างลดดอกเบี้ยลงมาในระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อเศรษฐกิจในช่วงวิกฤต

slot

โดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่ดำเนินมาตรการผ่อนคลายเชิงรุกด้วยการลดดอกเบี้ยนโยบายจาก 1.50% ต่อปี เหลือ 0.00% ต่อปี และประกาศทำอัดฉีดสภาพคล่องเข้าระบบการเงิน หรือ QE แบบไม่จำกัดวงเงิน ทำให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลทั่วโลกปรับตัวลงต่ำที่สุดเป็นประวัติการณ์ รวมถึงอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยด้วยเช่นกัน โดยอัตราผลตอบแทนปรับลดลงทุกช่วงอายุนับจากต้นปี หลังจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.75% จาก 1.25% ต่อปี เหลือ 0.50% ต่อปี

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตราสารหนี้

ตราสารหนี้เป็นตราสารการเงิน ที่เป็นสัญญาแสดงความเป็นหนี้ระหว่างผู้ออก (Issuer) และผู้ถือตราสารหนี้ หรือที่เรียกว่าผู้ลงทุน ตราสารหนี้ต้องมีกำหนดอายุและอัตราดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์อื่นใด เป็นจำนวนที่แน่นอน โดยระบุวันที่ชำระดอกเบี้ยและเงินต้นล่วงหน้า

jumbo jili

ตั้งแต่เมื่อออกตราสารนั้น และในระหว่างที่ยังไม่ครบกำหนดอายุ หรือวันไถ่ถอน สามารถซื้อขายโอนเปลี่ยนมือกันได้
ผู้ออกตราสารหนี้คือผู้กู้เงินจากผู้ที่ซื้อตราสารหนี้ ผู้ออกคือลูกหนี้และผู้ซื้อ คือผู้ให้กู้หรือเจ้าหนี้นั่นเอง ซึ่งแตกต่างจากตราสารทุนหรือหุ้นสามัญ ที่ผู้ถือตราสารทุนนั้น ลงทุนในส่วนของผู้ถือหุ้น และมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกิจการนั้นๆ ไม่ใช่เจ้าหนี้
ตราสารหนี้ เป็นศัพท์กว้างๆ แต่คำที่ใช้บ่อย คือ “พันธบัตร” และ “หุ้นกู้”
พันธบัตร คือ ตราสารหนี้ ที่ออกโดยรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
หุ้นกู้ คือ ตราสารหนี้ ที่ออกโดยบริษัทเอกชน แต่ในต่างประเทศใช้คำว่า “Bond” สำหรับตราสารหนี้ทั่วไปทั้งที่ออกโดยรัฐและเอกชน มีในบางกรณีที่เรียกว่า “Debenture” เมื่อตราสารหนี้นั้นไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
องค์ประกอบที่สำคัญของตราสารหนี้ มีดังนี้

สล็อต

ผู้ออกตราสารหนี้ คือ บริษัท รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
ประเภทของตราสารหนี้ ในกรณีที่เป็นหุ้นกู้ จะมีความหลากหลายมากกว่าตราสารหนี้ ที่เป็นของภาครัฐ
อายุตราสารหนี้ คือ กำหนดอายุแน่นอนของหุ้นกู้ โดยระบุวันเริ่มต้นคือวันที่ออกและวันครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้ไว้อย่างชัดเจน
วันออกตราสารหนี้ (Issue date) คือ วันเริ่มต้นของการออกตราสารหนี้
วันครบกำหนดไถ่ถอน (Maturity date) คือ วันครบกำหนดไถ่ถอนหรือวันหมดอายุที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องจ่ายชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยที่คงเหลือทั้งสิ้นคืนแก่ ผู้ถือหุ้นกู้
มูลค่าที่ตราไว้หรือราคาพาร์ต่อหนึ่งหน่วยหุ้นกู้ เป็นคุณสมบัติของหุ้นกู้ ที่ สามารถแยกเป็นหน่วยย่อยๆได้ เพื่อให้สามารถซื้อขายในตลาดรองส่วนใหญ่ราคาพาร์จะเริ่มต้นที่ 1,000 บาทต่อหน่วย และคงที่จนครบอายุของหุ้นกู้นั้นๆ แต่ในกรณีที่เป็นหุ้นกู้ ประเภททยอยจ่ายชำระคืนเงินต้น ราคาพาร์นี้ จะเปลี่ยนแปลงไปตามจำนวนเงินที่ทยอยคืนดังกล่าว

สล็อตออนไลน์

อัตราดอกเบี้ย (Coupon rate) คือ อัตราผลตอบแทนที่ต้องกำหนดตั้งแต่วันที่ออกหุ้นกู้นั้นอาจ เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ หรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัว การจ่ายดอกเบี้ยกระทำเป็นงวดๆ และกำหนดวันจ่ายดอกเบี้ย เป็นวันที่ล่วงหน้าตรงกันทุกปี เช่น จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน ณ วันที่เท่าไรของปีนั้นๆ
งวดการจ่ายดอกเบี้ย (Payment frequency) ต่อปี คือ จำนวนครั้งของการจ่ายดอกเบี้ย ในรอบปี เช่น 2 ครั้งต่อปีหมายถึงการจ่ายดอกเบี้ยทุกรอบ 6 เดือน (Semi-annually) หรือ 4 ครั้งต่อปี หมายถึงการจ่ายดอกเบี้ยทุกรอบ 3 เดือน (Quarterly)
อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ (Issue rating) คือ อันดับเครดิต ที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือประกาศเพื่อสะท้อนความสามารถ ของการชำระหนี้ ของตราสารหนี้นั้นๆ อันดับเครดิตสูง จะสะท้อนถึงความเสี่ยงของการไม่ได้รับชำระหนี้ตามกำหนด น้อยกว่าตราสารหนี้ที่มีอันดับเครดิตต่ำกว่า ดังนั้น ตราสารหนี้ที่มีอันดับเครดิตต่ำ จึงต้องเสนออัตราดอกเบี้ยหรืออัตราผลตอบแทน ที่สูงกว่าตราสารหนี้ ที่มีอันดับเครดิตที่สูงกว่า เพื่อชดเชยความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงกว่า

jumboslot

หุ้นกู้ เป็นตราสารการกู้เงินระยะยาว (อายุตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป) ออกโดยบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทจำกัด รวมถึงนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ย เป็นงวด ๆ ตามระยะเวลาและอัตราที่กำหนด ตลอดอายุของหุ้นกู้ และจะได้คืนเงินต้นเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามที่ระบุในตราสาร หุ้นกู้มีกำหนดเวลาไถ่ถอนคืนที่แน่นอน
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ หมายถึง ผู้ลงทุนทรงสิทธิของความเป็นเจ้าหนี้เท่าเทียมกับเจ้าหนี้รายอื่น แต่ด้อยกว่าหุ้นกู้มีประกัน
หุ้นกู้ไม่มีประกัน หมายถึง หุ้นกู้ปลอดการค้ำประกัน และปลอดหลักทรัพย์ที่วางไว้เป็นประกันการชำระหนี้ ผู้ลงทุนทรงสิทธิของความเป็นเจ้าหนี้ด้อยกว่าหุ้นกู้มีประกัน
หุ้นกู้สามารถขายคืนได้ก่อนครบกำหนดระยะเวลาโดยทำการขายผ่านตลาดรองตราสารหนี้ ที่หุ้นกู้นั้นๆจดทะเบียนซื้อขายอยู่
เอกสารที่ใช้ประกอบการจองซื้อหุ้นกู้
กรณีผู้จองซื้อเป็นบุคคลธรรมดา สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน พร้อมลงนาม รับรองสำเนาถูกต้อง
กรณีผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล

slot

สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท หรือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแสดงการจดทะเบียนบริษัท หรือแสดงฐานะของนิติบุคคลนั้น ซึ่งลงวันที่มาแล้วไม่เกิน 1 เดือน โดยจะต้องมีการลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล และ ประทับตราสำคัญของนิติบุคคลดังกล่าว
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ในกรณีที่ผู้มีอำนาจลงนามไม่ได้มีสัญชาติไทย
หนังสือมอบอำนาจ ในกรณีผู้ลงนามแทนนิติบุคคล มิได้เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล ตามหนังสือรับรอง
กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์(ผู้ปกครองจะต้องลงนามรับรองสำเนาทุกฉบับ)
สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง
สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์
สำเนาบัตรประชาชนของผู้เยาว์ (กรณีมีบัตรประชาชน)
สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (กรณีต้องการให้จ่ายดอกเบี้ยเข้าบัญชีธนาคาร) โดยหน้าสมุดบัญชีธนาคารจะต้องเป็น ชื่อผู้เยาว์ หรือเป็น ชื่อผู้เยาว์ หรือเป็น ชื่อผู้เยาว์ โดย ชื่อผู้ปกครอง เท่านั้น
นายทะเบียนหลักทรัพย์ (Registrar) คือ บุคคลที่ทำธุรกิจให้บริการแก่ผู้ออกหลักทรัพย์ในการจัดและบันทึก ทะเบียนหลักทรัพย์ให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบันตามความเป็นจริง รวมถึงการเปลี่ยนโอนชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ การจำนำ การอายัด การออกใบหลักทรัพย์ใหม่ การปิดสมุดทะเบียน ผู้ถือหลักทรัพย์การจ่ายเงินปันผล หรือดอกเบี้ยให้แก่ผู้มีสิทธิตามบัญชีรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ข้อมูลอ้างอิง: ข้อ 1-4 จาก BEX (Bond Electronic Exchange) ข้อ 5-8 จาก ThaiBMA และข้อ 10 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)

โอกาสการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้

มุมมองและคําแนะนําการลงทุน

jumbo jili

จากภาวะตลาดตราสารหนี้ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา บลจ.พรินซิเพิล ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พบว่า มาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานภาครัฐ ในการส่งเสริมสภาพคล่องตลาดตราสารหนี้ได้ผลดีในระดับ หนึ่ง ทําให้ตลาดตราสารหนี้มีการซื้อขายคล่องตัวขึ้น โดยยอดการซื้อสุทธิของบริษัทจัดการกองทุนใน 3 วันทําการแรก สัปดาห์นี้ (30 มี.ค.–1 เม.ย.2020) มีมากกว่า 30,000 ล้านบาท ซึ่งส่งผลให้ตลาดตราสารหนี้เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ

บลจ. พรินซิเพิล มองเห็นโอกาสการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชน ดังนี้

การลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น ได้แก่ ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล และพันธบัตร ธปท. อายุคงเหลือ 3 เดือน – 1 ปีให้อัตราผลตอบแทนประมาณ 0.75 – 1.00% สูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
การลงทุนในตราสารหนี้เอกชนระยะสั้น อายุตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 2 ปีและเป็นตราสารคุณภาพดีอันดับเครดิต AAA-, AA+, AA, AA-, A+, A, A- ให้อัตราผลตอบแทน (Yield) ประมาณ 1.80 – 2.50% สูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจํา

สล็อต

บลจ. พรินซิเพิล มองว่า ปัญหาการขาดสภาพคล่องในตลาดตราสารหนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง และมักจะคลี่คลายในระยะเวลาอันสั้น เมื่อใดที่ตลาดขาดสภาพคล่อง ก็จะทําให้เกิดโอกาสการลงทุนในตราสารคุณภาพดีที่ให้ผลตอบแทนสูงขึ้น (แปลว่ามีราคาถูกลง) ทั้งนี้ด้วยมาตรการที่เข้มแข็งของภาครัฐ ประกอบกับการเข้าสู่ไตรมาสใหม่ สภาพคล่องในตลาดตราสารหนี้น่าจะเพิ่มมากขึ้น จึงขอแนะนําให้พิจารณาลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ของ บลจ.พรินซิเพิล

กองทุนตราสารหนี้ของ บลจ. พรินซิเพิล

พอร์ตการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ของ บลจ.พรินซิเพิล มีนโยบายลงทุนดังนี้
ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความมั่นคงสูง โดยลงทุนในเงินฝากธนาคารและตราสารหนี้ภาครัฐ
ลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนในระดับ Investment Grade

สล็อตออนไลน์

ไม่มีการลงทุนในตราสารที่ไม่มีอันดับเครดิต (Non-rated Bonds)
ไม่มีการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ
การจัดการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
กระจายการลงทุนในตราสารหนี้หลากหลายประเภท เพื่อกระจายความเสี่ยงการลงทุน
เน้นการคัดเลือกตราสารหนี้คุณภาพ โดยคณะกรรมการลงทุน (Investment Committee) และทบทวนความเสี่ยงด้านเครดิตทุก 3 เดือน เพื่อติดตามสถานการณ์และความสามารถในการชําระหนี้อย่างใกล้ชิด
report

dplus

idaily

jumboslot

div

xcvc

อ่านฉบับเต็มที่นี่

คำเตือน
ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน/ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลของกองทุนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดําเนินงาน ของกองทุนรวมที่เปิดเผยไว้ในแหล่งต่าง ๆ

slot

หรือให้ขอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ก่อนการตัดสินใจลงทุน/บริษัทจัดการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน(Hedging) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน / กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกําไร จากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนตํ่ากว่าทุนเริ่มแรกได้/ผู้ลงทุนควรศึกษาผลการดําเนินงานของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดของกองทุนใน https://www.principal.th/th/mutual-fundth ก่อนตัดสินใจลงทุน/ผลตอบแทนในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

ลงทุนตราสารหนี้แบบไหนให้เหมาะกับสถานการณ์

ช่วงเวลานี้จะลงทุนอะไรก็แสนยาก ผลตอบแทนกว่าจะได้ก็ดูจะแสนสาหัส จะลงทุนในหุ้นก็ดูน่ากลัวๆ จะฝากเงินก็ได้ดอกเบี้ยน้อยนิด คิดแล้วคิดอีกว่าแล้วเราจะลงทุนอะไรดี มีคนพูดถึงตราสารหนี้ หลายคนยังสงสัยว่าคืออะไร เพราะมีคำว่า “หนี้” ติดมาด้วย เลยให้ความรู้สึกว่า เราเป็นเจ้าหนี้ หรือเป็นลูกหนี้กันแน่ จริงๆ แล้วการลงทุนในตราสารหนี้ เราเป็นผู้ซื้อ ก็เสมือนกับการเป็นเจ้าหนี้ แต่คุณสมบัติของเจ้าหนี้ก็แตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าเราจะได้สิทธิเป็นเจ้าหนี้แบบไหน

jumbo jili

โดยทั่วๆ ไปการแบ่งตราสารหนี้ มักจะแบ่งตามระยะเวลา เช่น สั้น กลาง และยาว หรือแบ่งตามผู้ออกตราสารหนี้ อย่างเช่นภาครัฐ หรือภาคเอกชน ส่วนของการจ่ายดอกเบี้ยก็มีหลายแบบด้วยกัน ทั้งแบบคงที่ แบบลอยตัว แบบทบต้น รวมถึงแบบที่ไม่จ่ายดอกเบี้ยก็ยังมี ทีนี้เราจะเลือกลงทุนในตราสารหนี้แบบไหนกันดีล่ะ มีให้เลือกเยอะแยะจนงงไปหมด

ด้วยสถานการณ์ที่ไม่มีอะไรแน่นอน ความผันผวนสูง ความวิตกกังวลสูง แน่นอนเลยว่าการลงทุนที่เราต้องการก็ต้องอยากได้ตราสารหนี้ที่มีความมั่นคงปลอดภัยสูง หนีไม่พ้นตราสารหนี้ภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ตั๋วเงินคลัง ในส่วนของระยะเวลา ยิ่งระยะเวลาการลงทุนนานก็ต้องมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นด้วย ดังนั้น หากลดความเสี่ยงลงก็ต้องหาตราสารหนี้ภาครัฐที่มีระยะเวลาลงทุนแบบสั้นๆ มีอายุประมาณ 3 ปี ซึ่งดอกเบี้ยในปัจจุบันนี้ไม่ค่อยจูงใจมากนักเนื่องจากเป็นช่วงดอกเบี้ยขาลง ดังนั้นดอกเบี้ยที่ได้จะอยู่ราวๆ 0.6-0.7% ต่อปีเท่านั้น

หากใครที่ต้องการดอกเบี้ยเพิ่ม แต่รับความเสี่ยงได้ต่ำมากๆ ก็ต้องลงทุนในพันธบัตรที่อายุมากขึ้น เช่น 5 ปี หรือ 10 ปี หรือลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นเราชนะซึ่งปัจจุบันนี้มีการจ่ายดอกเบี้ยเป็นขั้นบันได อายุ 5 ปี จะจ่ายดอกเบี้ยปีที่ 1-2 ในอัตรา 1.50% จ่ายดอกเบี้ยปีที่ 3-4 ในอัตรา 2.00% ปีที่ 5 จ่ายดอกเบี้ย ในอัตรา 3% แน่นอนว่ายิ่งถือนานยิ่งได้ดอกเบี้ยเพิ่ม แต่ก็ต้องยอมแลกมากับการรอคอยเงินต้นคืนที่นานขึ้นด้วย !!!

สล็อต

ลงทุนตราสารหนี้แบบไหนให้เหมาะกับสถานการณ์

ส่วนใครที่ชอบความหวือหวาหน่อย แต่ใจไม่ถึงขั้นที่จะลงทุนในหุ้นโดยตรง ยังอยากได้อะไรที่ค่อนข้างมั่นคง อาจเลือกลงทุนในหุ้นกู้ ซึ่งออกโดยภาคเอกชน ถ้าเลือกลงทุนภาคเอกชน สิ่งหนึ่งที่ต้องรู้จักก็คือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เพราะจะมีผลต่ออัตราดอกเบี้ยที่ได้รับ รวมถึงโอกาสที่บริษัทจะผิดนัดชำระคืนเงินต้นมากน้อยระดับไหน ก็ต้องเลือกกันให้ดีๆ ค่ะ

สำหรับหุ้นกู้ที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) จะเริ่มลงทุนได้ตั้งแต่ BBB- ขึ้นไป จนถึง AAA ในขณะที่ หากเป็นหุ้นกู้ในระดับ BB+ ลงมาจนถึงระดับ D จะเป็นกลุ่มที่ต่ำกว่าระดับลงทุน (Non-Investment Grade) เป็นหุ้นกู้ที่มีคุณภาพปานกลางจนถึงคุณภาพต่ำ จึงให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า แน่นอนว่าย่อมมีความเสี่ยงที่สูงกว่าด้วย อาจถึงขนาดไม่ได้เงินต้นคืนก็ได้ ดังนั้นก่อนลงทุนต้องเลือกให้ดีว่า หุ้นกู้ที่เราจะตัดสินใจลงทุนมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับเท่าไหร่ เพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจ

สล็อตออนไลน์

แต่ก็ยังมีหุ้นกู้ที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้วยเช่นกัน (Unrated Bond) ซึ่งหุ้นกู้ประเภทนี้ อาจจะเป็นบริษัทเล็กๆ ที่ไม่ได้จัดอันดับ หรืออาจจะเป็นบริษัทที่ส่งไปจัดอันดับแล้วแต่ไม่มีอันดับ ดังนั้น การลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้ จะยิ่งมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นไปอีก ทำให้บุคคลธรรมดาไม่สามารถซื้อได้หากมีสินทรัพย์ไม่ถึง 50 ล้านบาท (High Net Worth) หากเราต้องการซื้อหุ้นกู้แบบ Unrated ต้องซื้อผ่านกองทุนรวม ที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นกู้ชนิดนี้ ซึ่งผู้จัดการกองทุนก็จะทำหน้าที่คัดเลือกหุ้นกู้แบบ Unrated เข้ามาในพอร์ต ซึ่งก็จะมีหลากหลายบริษัท จะช่วยให้มีการกระจายการลงทุนได้มากกว่า

jumboslot

หุ้นกู้อีกประเภทหนึ่ง ที่หลายคนสนใจกันมาก และออกมาเยอะในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากให้อัตราดอกเบี้ยที่ล่อใจมาก ในขณะที่เป็นช่วงดอกเบี้ยขาลง ทำให้ใครหลายคนเข้าไปซื้อโดยไม่ได้คิดหน้าคิดหลังให้ดีๆ ก่อน ฟังจากชื่อแล้วอาจเข้าใจว่าได้ดอกเบี้ยแบบนี้ไปตลอดชีพ เพราะหุ้นกู้แบบนี้มีชื่อเรียกว่า “หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์” “หุ้นกู้ตลอดชีพ” ซึ่งหุ้นกู้ชนิดนี้เป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน (perpetual subordinated bond)

slot

ฟังชื่อจริงแล้วหลายคนเริ่มกังวล เพราะ “ด้อยสิทธิ” แสดงว่าสิทธิในการได้รับเงินต้นคืนช้ากว่าหุ้นกู้ชนิดอื่นๆ แน่ “มีลักษณะคล้ายทุน” ฟังดูเหมือนๆ กับเราเป็นเจ้าของกิจการเลยทีเดียว แต่จริงๆ แล้ว ลักษณะของหุ้นกู้ชนิดนี้คือ ไม่มีกำหนดระยะเวลา เท่ากับเราต้องถือไปเรื่อยๆ และอาจไม่ได้รับคืนเงินต้น หากผู้ออกหุ้นกู้เลื่อนการชำระดอกเบี้ยก็สามารถทำได้ และอาจจะไม่จ่ายดอกเบี้ยในส่วนที่ค้างชำระก็ได้ด้วย ดังนั้น แทบจะเรียกได้ว่า หากดอกเบี้ยไม่สูงจริง และไม่ระบุอย่างชัดเจนคงไม่มีใครเข้ามาซื้อ คนที่ซื้อหุ้นกู้ชนิดนี้ต้องมั่นใจจริงๆ ว่าบริษัทจะสามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เรื่อยๆ ไม่มีปัญหาไปตราบนานเท่านาน

ดังนั้น ก่อนเลือกลงทุนในหุ้นกู้ อย่ามองแค่ดอกเบี้ยที่จะได้รับเท่านั้น ต้องดูด้วยว่าเป็นหุ้นกู้ชนิดไหน บริษัทเป็นอย่างไร มีความมั่นคงมากหรือไม่ จะได้ไม่ต้องเสียใจจากเจ้าหนี้ที่ได้ดอกเบี้ย กลับกลายเป็นลูกหนี้ที่ต้องตามหาเงินต้นของตัวเองในอนาคต …ถ้าเห็นจุดเด่น จุดด้อยแล้ว ก็ตกลงใจเลือกได้แล้วนะคะ

ตราสารด้อยสิทธิ

เป็นตราสารการเงินที่เป็นสัญญาแสดงความเป็นหนี้ระหว่างผู้ออกและผู้ถือตราสารหนี้ (หรือที่เรียกว่า “ผู้ลงทุน”) ซึ่งตราสารหนี้ต้องมีกำหนดอายุและอัตราดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์อื่นใดเป็นจำนวนที่แน่นอน โดยระบุวันที่ชำระดอกเบี้ยและเงินต้นล่วงหน้าตั้งแต่วันออกตราสารนั้น และในระหว่างที่ยังไม่ครบกำหนดอายุ หรือวันไถ่ถอนสามารถซื้อขายโอนเปลี่ยนมือกันได้

jumbo jili

ผู้ออกตราสารหนี้ คือ ผู้กู้เงินจากผู้ที่ซื้อตราสารหนี้ ดังนั้นผู้ออกจึงเป็น “ลูกหนี้” ในขณะที่ผู้ซื้อคือ “ผู้ให้กู้” จึงเป็น “เจ้าหนี้” นั่นเอง ซึ่งแตกต่างจากตราสารทุนหรือหุ้นสามัญที่ผู้ถือตราสารทุนนั้นจะลงทุนในส่วนของผู้ถือหุ้น และมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกิจการนั้นๆ ไม่ใช่เป็นเจ้าหนี้

ตราสารเงินกองทุนที่เรียกว่า “ตราสาร Basel III” หรือบางครั้งที่นิยมเรียกกันว่า “ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ” (Subordinated debt) เริ่มได้รับความสนใจจากนักลงทุนมากขึ้น การเริ่มปรับเปลี่ยนจาก Basel II มาเป็น Basel III ส่งผลให้สถาบันการเงินทั่วโลกต้องดำรงเงินกองทุนเพิ่มขึ้น บาเซล (Basel) เป็นหลักเกณฑ์สากลที่นำมาใช้ในการกำกับดูแลเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน โดยเฉพาะการกำหนดเงินกองทุนของสถาบันการเงินให้เพียงพอที่จะรองรับความเสี่ยงในภาวะวิกฤต เพื่อให้สามารถกำกับดูแลสถาบันการเงินได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ลักษณะตราสารเงินกองทุน มีระยะเวลากำหนดชำระคืนไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีเงื่อนไขการไถ่ถอน (โดยธนาคารผู้ออก) ได้หลังจาก 5 ปี

สล็อต

คำศัพท์เกี่ยวกับตราสารหนี้

ผู้ออกตราสารหนี้ คือ ธนาคาร บริษัท กระทรวงการคลัง รัฐวิสาหกิจ

ประเภทของตราสารหนี้ แบ่งตามสิทธิในการเรียกร้องเป็น 2 ประเภท

  1. ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ (Subordinated bond) คือ ตราสารหนี้ที่ผู้ถือจะมีสิทธิเรียกร้องชำระหนี้ในอันดับหลังจากเจ้าหนี้บุริมสิทธิ์และเจ้าหนี้สามัญ ในกรณีที่บริษัทผู้ออกตราสารล้มละลายหรือมีการชำระบัญชีเพื่อเลิกกิจการ ผู้ถือหุ้นกู้ประเภทนี้จะมีสิทธิที่ด้อยกว่าเจ้าหนี้สามัญรายอื่นๆ ในการเรียกร้องสินทรัพย์จากผู้ออก แต่จะสูงกว่าผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ ซึ่งจะมีสิทธิเป็นอันดับสุดท้าย

สล็อตออนไลน์

  1. ตราสารหนี้ไม่ด้อยสิทธิ (Senior bond) คือ ตราสารหนี้ประเภทนี้จะมีสิทธิทัดเทียมกับเจ้าหนี้สามัญรายอื่นๆ ในการเรียกร้องให้ชำระหนี้ แต่จะมีสิทธิเรียกร้องสูงกว่าผู้ถือตราสารหนี้ด้อยสิทธิ ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ และผู้ถือหุ้นสามัญตามลำดับ

อายุตราสารหนี้ คือ กำหนดอายุของหุ้นกู้ โดยเริ่มตั้งแต่วันออกตราสารหนี้ถึงวันครบกำหนดไถ่ถอน

วันออกตราสารหนี้ (Issue date) คือ วันที่เริ่มต้นของการออกตราสารหนี้และเป็นวันเริ่มต้นคิดดอกเบี้ย

วันครบกำหนดไถ่ถอน (Maturity date) คือ วันครบกำหนดไถ่ถอนหรือวันหมดอายุ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องจ่ายชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยงวดสุดท้ายคืนแก่ผู้ถือหุ้นกู้

มูลค่าที่ตราไว้หรือราคาพาร์ (Par value) ต่อหนึ่งหน่วยหุ้นกู้ เป็นคุณสมบัติของหุ้นกู้ ที่สามารถแยกเป็นหน่วยย่อยๆ ได้ เพื่อให้สามารถซื้อขายในตลาดรองส่วนใหญ่ราคาพาร์จะเริ่มต้นที่ 1,000 บาทต่อหน่วย และคงที่จนครบอายุของหุ้นกู้นั้นๆ

jumboslot

อัตราดอกเบี้ย (Coupon rate) คือ อัตราผลตอบแทนที่กำหนดตั้งแต่วันที่ออกหุ้นกู้ อาจเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่หรือดอกเบี้ยลอยตัว สำหรับตราสารหนี้กองทุนต้องเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่เท่านั้น

งวดการจ่ายดอกเบี้ยต่อปี (Payment frequency) คือ จำนวนครั้งของการจ่ายดอกเบี้ยต่อปี เช่น 3 ครั้งต่อปีหมายถึงจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 4 เดือนหรือ 4 ครั้งต่อปีหมายถึงจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน

อันดับความน่าเขื่อถือของตราสารหนี้ (Bond rating) คือ อันดับเครดิตที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือประกาศเพื่อสะท้อนถึงความสามารถของการชำระหนี้ของตราสารนั้นๆ อันดับเครดิตสูงจะสะท้อนถึงความเสี่ยงของการไม่ได้รับชำระหนี้น้อยกว่าตราสารที่มีอันดับเครดิตต่ำกว่า ดังนั้นตราสารที่มีอันดับเครดิตต่ำจึงต้องเสนออัตราดอกเบี้ยหรืออัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าตราสารที่มีอันดับเครดิตสูงกว่า เพื่อชดเชยความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงกว่า

slot

ตราสารหนี้ไม่มีประกัน หมายถึง ตราสารหนี้ที่ไม่ได้จัดให้มีหลักประกันเพื่อการชำระหนี้ตามหุ้นกู้ โดยผู้ถือตราสารชนิดนี้อาจมีฐานะเป็นเจ้าหนี้สามัญของธนาคารผู้ออกหุ้นกู้ หรืออาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีการกำหนดสิทธิ์ของผู้ถือต่ำกว่าเจ้าหนี้สามัญทั่วไป

ตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด คือ ตราสารหนี้ที่ให้สิทธิผู้ออกในการเรียกคืนหรือไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด เงื่อนไขการไถ่ถอนก่อนกำหนดจะถูกระบุในเอกสารสรุปข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้

การลงทุนในตราสารหนี้ทีทีบี

บริการซื้อหรือขายตราสารหนี้ระยะสั้น และตราสารหนี้ระยะยาว ให้แก่นักลงทุนที่ต้องการลงทุนในตราสารหนี้ที่ให้อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ซึ่งนักลงทุนสามารถติดต่อซื้อหรือขายตราสารหนี้ระยะสั้นกับสายงานธุรกิจตลาดเงิน หรือผ่านสาขาทั่วประเทศของธนาคาร

jumbo jili

ตราสารหนี้ระยะสั้น (Short Term Debt Instrument)
ตั๋วเงินคลัง (Treasury Bill) เป็นตราสารหนี้ระยะสั้นที่ออกโดยกระทรวงการคลังอายุไม่เกิน 1 ปี ซึ่งเป็นตราสารหนี้ประเภทไม่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ที่หน้าตั๋ว
นักลงทุนจะซื้อตราสารหนี้ระยะสั้นในราคาต่ำกว่าจำนวนเงินตามหน้าตั๋ว (Discount Bond) และเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน ผู้ถือตราสารหนี้ระยะสั้นจะได้รับเงินต้นเต็มตามจำนวนหน้าตั๋ว

ตราสารหนี้ระยะยาว (Long Term Debt Instrument)
พันธบัตรรัฐบาล (Government Bond) เป็นตราสารหนี้ระยะยาวที่ออกโดยกระทรวงการคลังมีอายุตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป โดยแบ่งเป็นตราสารหนี้ตามระยะเวลาที่ครบกำหนดไถ่ถอน ได้แก่ ระยะสั้น อายุ 1-5 ปี ระยะกลาง อายุ 5-10 ปี และระยะยาว อายุ 10 ปีขึ้นไป ซึ่งตราสารหนี้ประเภทนี้ จะกำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ที่หน้าตั๋ว (Coupon) อย่างชัดเจน และนักลงทุนจะได้รับดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอทุก 6 เดือน

สล็อต

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT Bond) เป็นตราสารหนี้ระยะปานกลางที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย โดยแบ่งตราสารหนี้ตามระยะเวลาที่ครบกำหนดไถ่ถอน ได้แก่ ตราสารหนี้ที่มีอายุต่ำกว่า 1 ปี เป็นลักษณะที่ไม่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ที่หน้าตั๋ว และตราสารหนี้ที่มีอายุ 1-3 ปี เป็นลักษณะที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ที่หน้าตั๋ว (Coupon) และนักลงทุนจะได้รับดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอทุก 6 เดือน

พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Bonds) เป็นตราสารหนี้ระยะยาวที่ออกโดยองค์กรของภาครัฐมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
โดยแบ่งตราสารหนี้เป็นแบบค้ำประกันโดยกระทรวงการคลัง และแบบไม่มีกระทรวงการคลังค้ำประกัน ได้แก่ หุ้นกู้ (Corporate Bond) เป็นตราสารหนี้ที่ออกโดยภาคธุรกิจเอกชนมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ซึ่งลักษณะของตราสารหนี้จะกำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ที่หน้าตั๋ว (Coupon) อย่างชัดเจน และนักลงทุนจะได้รับดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอ เช่น ทุก 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี

สล็อตออนไลน์

สร้างความมั่งคั่ง และเพิ่มผลตอบแทนเฉลี่ยให้มากกว่าผลตอบแทนด้านเงินฝาก เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
หน่วยงานภาครัฐ
ลูกค้านิติบุคคล

มีการบริหารจัดการกองทุนโดยไม่ถูกจำกัดว่าต้องยึดตามเกณฑ์มาตรฐานวัดผลการดำเนินงานใดๆ โดยเราสามารถลงทุนได้ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมและทุกภูมิภาคทั่วโลกเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่น่าสนใจ และเพื่อช่วยลดความเสี่ยงโดยการกระจายการลงทุน

jumboslot


กองทุนรวมหลักมีให้เลือกทั้งแบบรับผลตอบแทนรายเดือนและแบบสะสมมูลค่า (อาจหักเงินปันผลออกจากเงินต้น)
หมายเหตุ : กองทุน KTAM Global Credit Income มีให้เลือกทั้งแบบรับผลตอบแทนรายเดือนและแบบสะสมมูลค่า

ตราสารหนี้เป็นการลงทุนที่ได้รับความนิยมสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างรายได้ ซึ่งจากการที่อัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มที่จะอยู่ในระดับต่ำต่อเนื่องไปในอนาคตอันใกล้นี้ ดังนั้นพอร์ตที่มีพันธบัตรต่างๆ อย่างหลากหลายก็อาจจะช่วยสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นพร้อมกับมีความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยเป้าหมายหลักของกองทุนก็คือ การมีผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนรวมทั้งตั้งเป้าที่จะจ่ายผลตอบแทนคงที่ที่อัตรา 4.75% ต่อปี (สำหรับกลุ่ม A Dis USD และ HKD)

slot

เราทราบดีว่านักลงทุนที่คาดหวังรายได้สม่ำเสมอย่อมไม่อยากให้มีการสูญเสียเงินต้น พอร์ตตราสารหนี้ที่มีการกระจายความเสี่ยงเป็นอย่างดีและมีการจัดสรรสินทรัพย์แบบยืดหยุ่นนั้นจะช่วยให้กองทุนสามารถลดความเสี่ยงในช่วงตลาดขาลงได้ โดยที่มีทั้งการวิเคราะห์ความเสี่ยงในช่วงตลาดขาลงอย่าง ละเอียดและการบริหารจัดการความเสี่ยงของทั้งอัตราดอกเบี้ยและค่าเงิน ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อช่วยลดโอกาสในการขาดทุนและความผันผวนให้น้อยลง

ขั้นตอนการเลือกสรรการลงทุนในตราสารประเภทเครดิตนั้น เราคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขี้นในอนาคต เช่น สิ่งต่างๆ ที่จะพลิกโฉมไปกับเทคโนโลยี โครงสร้างของประชากรหรือลักษณะของผู้บริโภคที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งแนวทางนี้จะช่วยในการชี้บ่งถึงบริษัทต่างๆ ที่กำลังปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี