เมื่อกองทุนตราสารหนี้เพื่อสภาพคล่องไม่มีสภาพคล่อง

เรียกได้ COVID-19 มีผลกระทบไปทั่วทุกวงการ โดยเฉพาะในตลาดการเงิน จากความกลัวที่ไม่รู้ว่าโรคระบาดจะจบลงเมื่อไร เศรษฐกิจจะถูกแช่แข็งไปอีกนานแค่ไหน

jumbo jili

เมื่อนักลงทุนประเมินสถาณการณ์ไม่ได้ สิ่งนักลงทุนบางส่วน (ใหญ่ๆ) ทำ คือการขายสินทรัพย์ทุกอย่างออกไปก่อน และถือเงินสดแทน สินทรัพย์ทั้งหมดที่ว่านี้รวมไปถึง หุ้น ทองคำ ตราสารหนี้ ทั้งระยาว และระยะสั้น จนทำให้ราคาตราสารต่างๆปรับตัวลดลงกันทั่วหน้า

ไม่เว้นแม่แต่ กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) ที่ลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพดีระยะสั้น เมื่อมีคนขายเยอะ ผู้จัดการกองทุนก็ต้องขายตราสารหนี้ในพอร์ตเพื่อนำเงินมาคืนผู้ถือหน่วย ถ้าการขายเกิดขึ้นในภาวะปกติก็ไม่น่ากังวล แต่การขายรอบนี้เกิดในภาวะที่ ทุกคนแย่งกันขาย ขายกันจนไม่สนใจว่าราคาตราสารตอนนี้ควรขายหรือไม่

เหมือนเป็นการซ้ำให้ราคาตราสารหนี้ยิ่งปรับลดลง ทั้งๆที่ตราสารหนี้เหล่านั้นไม่ได้มีปัญหาเรื่องคุณภาพสินทรัพย์เลย ภาวะความกลัวแบบนี้ส่งผลให้มีเงินไหลออกจากกองทุนรวมตราสารหนี้จำนวนมาก ซึ่งบางกองมีเงินลงทุนไหลออกมากกว่า 50% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

สล็อต

แรงขายที่เกิดขึ้นทำให้ตลาดการเงินปั่นป่วนไปกันหมด ร้อนไปจนถึงธนาคารแห่งประเทศไทย ต้องออกมาตรการมาให้ความช่วยเหลือ โดยออกกฎให้ ธนาคารพาณิชย์สามารถรับซื้อกองทุนรวม และนำกองทุนรวมไปค้ำประกันเพื่อกู้ยืมเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทยได้ (ที่เรียกกันว่าการทำ REPO หรือ Repurchase Agreement) ภายใต้เงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด **

แต่สินทรัพย์ที่อยู่ในพอร์ตลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้บางกอง ไม่อยู่ภายใต้เงือนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด เช่น ตราสารหนี้ประเภทหุ้นกู้ต่างประเทศ ทำให้นักลงทุนก็ยิ่งแตกตื่นกันไปใหญ่ ว่ากองทุนที่ตัวเองถือจะไม่ได้รับความช่วยเหลือ เหมือนเป็นการยิ่งซ้ำเติมให้มีเงินไหลออกจากกองทุนที่ไม่เข้าเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นจำนวนมาก เมื่อมีผู้ลงทุนมาไถ่ถอน ผู้จัดการกองทุนจึงจำเป็นต้องพยายามขายตราสารหนี้ในพอร์ตออก ซึ่งราคาตราสารหนี้บางตัวไม่อยู่ในภาวะปกติ แต่ผู้จัดการกองทุนต้องยอมตัดใจขาย

สล็อตออนไลน์

“ตราสารหนี้บางตัวคุณภาพดี แต่สภาพคล่องไม่ได้สูง” เมื่อต้องรีบขาย ก็เลือกราคาได้ไม่ดีนัก ส่งผลให้ราคากองทุนติดลบ พอราคาติดลบ คนก็กลัว พอกลัวก็ยิ่งขาย วนซ้ำเป็นวงจรเดิมๆ ถ้าวงจรนี้ไม่สิ้นสุด ก็อาจจะส่งผลกระทบที่ร้ายแรงกับกองทุนรวมนั้นได้

มาถึงตอนนนี้ สิ่งที่นักลงทุนทำได้ก็คือ ลองดูกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ตัวเองมีอยู่ ว่าเข้าข่ายการรับเป็นหลักประกันกับธนาคารแห่งประเทศไทยหรือไม่ ถ้าไม่ก็อาจจะต้องย้ายไปกองทุนรวมตราสารหนี้ภาครัฐ หรือตราสารหนี้ในประเทศระยะสั้น ที่อยู่ในเกณฑ์การรับเป็นหลักประกันของธนาคารแห่งประเทศไทย ก็น่าจะสบายใจกว่า

** สินทรัพย์คุณภาพตามเกณฑ์ ธปท. ได้แก่ **
(1) เงินสด เงินฝากกระแสรายวัน และเงินฝากประจำ สกุลเงินบาท และสกุลเงินตราต่างประเทศ
(2) ตั๋วเงินคลัง และพันธบัตรรัฐบาล
(3) พันธบัตร ธปท.
(4) หุ้นกู้ พันธบัตร หรือตราสารหนี้อื่นใดที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นตามที่ ธปท. กำหนด ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ย หรืออันดับเครดิตไม่ต่ากว่า A-
(5) ตราสารหนี้ภาคเอกชนสกุลเงินบาท อันดับเครดิตไม่ต่ำกว่า A-

jumboslot

ประเภทของตราสารหนี้
การแบ่งประเภทตราสารหนี้แบ่งได้หลายลักษณะดังนี้​

  1. แบ่งตามผู้ออกตราสาร
    01
    ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาล
    ซึ่งประกอบด้วย
  2. ตั๋วเงินคลัง (Treasury Bill) คือตราสารหนี้ระยะสั้นอายุไม่เกิน 1 ปี ที่รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังเป็นผู้ออกจำหน่าย เพื่อกู้ยืมเงินระยะสั้นจากประชาชน โดยตราสารหนี้ประเภทนี้จะไม่มีดอกเบี้ย แต่ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากส่วนต่างระหว่างราคาขายกับจำนวนเงินตามหน้าตั๋วซึ่งต่ำกว่าราคาขาย เช่น ซื้อตั๋วเงินคลังที่มีราคาหน้าตั๋ว 100 บาท ในราคา 97 บาท เมื่อครบกำหนดไถ่ถอน ก็จะได้รับเงินตามหน้าตั๋ว 100 บาท ผลต่าง 3 บาท ก็จะเป็นผลตอบแทนที่ได้
  3. พันธบัตรรัฐบาล เป็นตราสารหนี้ที่รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังเป็นผู้ออก ที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ตราสารที่ออกโดยกระทรวงการคลังเป็นตราสารที่มีความเสี่ยงจากการผิดนัดการจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้น (Default Risk) น้อย จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่ไม่ชอบความเสี่ยง แต่ตราสารประเภทนี้ก็ยังมีความเสี่ยงด้านอื่น ๆ ที่ควรคำนึงถึง เช่น ความเสี่ยงด้านราคาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย

slot


02
ตราสารหนี้ที่ออกโดยองค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
เป็นตราสารหนี้ที่ออกโดยองค์กรภาครัฐ เช่น พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจ เช่น พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พันธบัตรรัฐวิสาหกิจบางแห่งมักได้รับการค้ำประกันจากรัฐบาลเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ ตราสารหนี้ประเภทนี้มีความเสี่ยงของการผิดนัดการจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นต่ำ แต่ยังมีความเสี่ยงอื่น ๆ เช่น ความเสี่ยงด้านราคาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย

03
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
เป็นตราสารหนี้ที่ออกโดยเอกชนเพื่อระดมทุนไปใช้ในการดำเนินกิจการ ตราสารหนี้ประเภทนี้มักถูกเรียกว่า “หุ้นกู้” โดยหุ้นกู้จะมีความเสี่ยงที่ผู้ออกตราสารอาจผิดนัดในการจ่ายดอกเบี้ยและคืนเงินต้น ดังนั้น เอกชนจึงต้องให้ผลตอบแทนที่มากกว่าตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาล เพื่อชดเชยความเสี่ยงที่มีมากกว่า และยังมีความเสี่ยงด้านราคาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย