ความรู้พื้นฐานสำหรับการลงทุนในตราสารหนี้

การลงทุนในตราสารหนี้ ผู้สนใจสามารถเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ ที่เป็นพื้นฐานเกี่ยวกับตราสารหนี้ ดังนี้​

jumbo jili

 1. รหัสหลักทรัพย์สากลและสัญลักษณ์ของตราสารหนี้​/_catalogs/masterpage/img/expand.png

​​​​ในปัจจุบันตราสารหนี้ที่ออกแต่ละรุ่นจะมีรหัสที่ใช้กำกับตราสารหนี้ประจำรุ่นซึ่งประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขรหัสตราสารหนี้ ที่ใช้ในประเทศไทยมี 2 ชนิด คือ

​รหัสหลักทรัพย์สากล (International Securities Identification Number : ISIN) ใช้ระบุรุ่นตราสารหนี้ในการซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดแรก และการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ที่ ธปท
สัญลักษณ์ของตราสารหนี้ (ThaiBMA Symbol) ใช้ระบุรุ่นตราสารหนี้สำหรับกา​รซื้อขายในตลาดรองกับธนาคารพาณิชย์ หรือซื้อขายผ่านระบบการซื้อขายตราสารหนี้ (Bond Electronic Exchange : BEX)​
สำหรับการประมูลตราสารหนี้ในตลาดแรกที่ ธปท. ผ่านระบบการประมูลตราสารหนี้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ e-Bidding) จะมีรหัสตราสารหนี้ให้เลือกทั้ง 2 ชนิด เมื่อผู้ประมูลเลือกรหัสชนิดใดชนิดหนึ่ง ระบบจะแสดงรหัสอีกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นรุ่นที่ตรงกัน

สล็อต


ข้อแตกต่างที่สำคัญระหว่างรหัสหลักทรัพย์สากล กับสัญลักษณ์ของตราสารหนี้​​​​

​​​รายการ
​​
รหัสหลักทรัพย์สากล
(International Securities​​
Identification Number : ISIN)
สัญลักษณ์ของตราสารหนี้
​(Thai B​MA Symbol)​

 1. ผู้กำหนด
  บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ​​(Thailand Securities Depository Co.,Ltd. : TSD)​

สล็อตออนไลน์

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association : Thai BMA)​

 1. ชื่อย่อประเทศ​ ​ต้องมี เพราะใช้เป็นสากล ไม่ต้องมี เพราะใช้ภายในประเทศ​
 2. จำนวนหลัก​ ​12 หลัก 6-12 หลัก​
  ​​4. รหัสผู้ออกหลักทรัพย์​ ​กำหนดด้วยตัวเลข 4 หลัก เช่น 0623 หมายถึง​กระทรวงการคลัง 0655 หมายถึงธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น​
  ​​กำหนดด้วยตัวอักษร เข้าใจง่าย เช่น
  BOT หรือ CB หมายถึงธนาคารแห่งประเทศไทย
  ​EXAT หมายถึงการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
  สำหรับกรณีของพันธบัตรรัฐบาลใช้ LB
  ตั๋วเงินคลังใช้ TB เป็นต้น

jumboslot

 1. ปีที่ครบกำหนดไถ่ถอน (ปี ค.ศ.) กำหนดด้วยตัวเลขหรือตัวอักษรเพียง 1 หลัก เช่น ปี ค.ศ.1999 ใช้ตัวเลข 9, ปี ค.ศ.2000 ใช้ตัวอักษร A, ปี ค.ศ.2008 ใช้ตัวอักษร I เป็นต้น​ กำหนดด้วยตัวเลข 2 หลักสุดท้ายของปี ค.ศ. เช่น ปี ค.ศ.1999 ใช้ตัวเลข 99,
  ปี ค.ศ.2000 ใช้ตัวเลข 00, ปี ค.ศ.2008 ​ใช้ตัวเลข 08 เป็นต้น​
  ​6. เดือนที่ครบกำหนดไถ่ถอน
  ม.ค.-ก.ย. กำหนดด้วยตัวเลข 1-9​
  ​ต.ค., พ.ย., ธ.ค. กำหนดด้วย A, B, C

  ม.ค.-ก.ย. กำหนดด้วยตัวเลข 1-9
  ต.ค., พ.ย. ธ.ค. กำหนดด้วย O, N, D

  ​7. วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน​ ​​​​ ​ไม่กำหนด กำหนดวันที่ครบกำหนดไถ่ถอนสำหรับตราสารหนี้ภาครัฐที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี และตราสารหนี้ระยะสั้นที่ออกโดยภาคเอกชน​
 2. Checking Digit​ ​หลักสุดท้าย จะเป็นตัวเลข Checking digit ซึ่งได้มาจากการคำนวณ ไม่มี check digit.​​​

slot

ตัวอย่างการกำหนดรหัสหลักทรัพย์สากล และสัญลักษณ์ของตราสารหนี้ ​
ตราสารหนี้​​​​​

ISIN Code ​ThaiBMA Symbol
​พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2547 ครั้งที่ 3
ครบกำหนด 14 พฤษภาคม 2551​

TH062303I5​​​03​

LB085A​

พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ.2549/3
ครบกำหนด 16 กุมภาพันธ์ 2557​

TH065203O203​

GHB142A​

​พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 9/182/47
ครบกำหนด 2 กันยายน 2547

​TH0655E7E980

CB04902B​

ตั๋วเงินคลัง งวดที่ L36/90/47
ครบกำหนด 1 กันยายน 2547​

TH062307E982​

TB04901A​