การลงทุนในตราสารหนี้ทีทีบี

บริการซื้อหรือขายตราสารหนี้ระยะสั้น และตราสารหนี้ระยะยาว ให้แก่นักลงทุนที่ต้องการลงทุนในตราสารหนี้ที่ให้อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ซึ่งนักลงทุนสามารถติดต่อซื้อหรือขายตราสารหนี้ระยะสั้นกับสายงานธุรกิจตลาดเงิน หรือผ่านสาขาทั่วประเทศของธนาคาร

jumbo jili

ตราสารหนี้ระยะสั้น (Short Term Debt Instrument)
ตั๋วเงินคลัง (Treasury Bill) เป็นตราสารหนี้ระยะสั้นที่ออกโดยกระทรวงการคลังอายุไม่เกิน 1 ปี ซึ่งเป็นตราสารหนี้ประเภทไม่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ที่หน้าตั๋ว
นักลงทุนจะซื้อตราสารหนี้ระยะสั้นในราคาต่ำกว่าจำนวนเงินตามหน้าตั๋ว (Discount Bond) และเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน ผู้ถือตราสารหนี้ระยะสั้นจะได้รับเงินต้นเต็มตามจำนวนหน้าตั๋ว

ตราสารหนี้ระยะยาว (Long Term Debt Instrument)
พันธบัตรรัฐบาล (Government Bond) เป็นตราสารหนี้ระยะยาวที่ออกโดยกระทรวงการคลังมีอายุตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป โดยแบ่งเป็นตราสารหนี้ตามระยะเวลาที่ครบกำหนดไถ่ถอน ได้แก่ ระยะสั้น อายุ 1-5 ปี ระยะกลาง อายุ 5-10 ปี และระยะยาว อายุ 10 ปีขึ้นไป ซึ่งตราสารหนี้ประเภทนี้ จะกำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ที่หน้าตั๋ว (Coupon) อย่างชัดเจน และนักลงทุนจะได้รับดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอทุก 6 เดือน

สล็อต

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT Bond) เป็นตราสารหนี้ระยะปานกลางที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย โดยแบ่งตราสารหนี้ตามระยะเวลาที่ครบกำหนดไถ่ถอน ได้แก่ ตราสารหนี้ที่มีอายุต่ำกว่า 1 ปี เป็นลักษณะที่ไม่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ที่หน้าตั๋ว และตราสารหนี้ที่มีอายุ 1-3 ปี เป็นลักษณะที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ที่หน้าตั๋ว (Coupon) และนักลงทุนจะได้รับดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอทุก 6 เดือน

พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Bonds) เป็นตราสารหนี้ระยะยาวที่ออกโดยองค์กรของภาครัฐมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
โดยแบ่งตราสารหนี้เป็นแบบค้ำประกันโดยกระทรวงการคลัง และแบบไม่มีกระทรวงการคลังค้ำประกัน ได้แก่ หุ้นกู้ (Corporate Bond) เป็นตราสารหนี้ที่ออกโดยภาคธุรกิจเอกชนมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ซึ่งลักษณะของตราสารหนี้จะกำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ที่หน้าตั๋ว (Coupon) อย่างชัดเจน และนักลงทุนจะได้รับดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอ เช่น ทุก 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี

สล็อตออนไลน์

สร้างความมั่งคั่ง และเพิ่มผลตอบแทนเฉลี่ยให้มากกว่าผลตอบแทนด้านเงินฝาก เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
หน่วยงานภาครัฐ
ลูกค้านิติบุคคล

มีการบริหารจัดการกองทุนโดยไม่ถูกจำกัดว่าต้องยึดตามเกณฑ์มาตรฐานวัดผลการดำเนินงานใดๆ โดยเราสามารถลงทุนได้ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมและทุกภูมิภาคทั่วโลกเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่น่าสนใจ และเพื่อช่วยลดความเสี่ยงโดยการกระจายการลงทุน

jumboslot


กองทุนรวมหลักมีให้เลือกทั้งแบบรับผลตอบแทนรายเดือนและแบบสะสมมูลค่า (อาจหักเงินปันผลออกจากเงินต้น)
หมายเหตุ : กองทุน KTAM Global Credit Income มีให้เลือกทั้งแบบรับผลตอบแทนรายเดือนและแบบสะสมมูลค่า

ตราสารหนี้เป็นการลงทุนที่ได้รับความนิยมสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างรายได้ ซึ่งจากการที่อัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มที่จะอยู่ในระดับต่ำต่อเนื่องไปในอนาคตอันใกล้นี้ ดังนั้นพอร์ตที่มีพันธบัตรต่างๆ อย่างหลากหลายก็อาจจะช่วยสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นพร้อมกับมีความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยเป้าหมายหลักของกองทุนก็คือ การมีผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนรวมทั้งตั้งเป้าที่จะจ่ายผลตอบแทนคงที่ที่อัตรา 4.75% ต่อปี (สำหรับกลุ่ม A Dis USD และ HKD)

slot

เราทราบดีว่านักลงทุนที่คาดหวังรายได้สม่ำเสมอย่อมไม่อยากให้มีการสูญเสียเงินต้น พอร์ตตราสารหนี้ที่มีการกระจายความเสี่ยงเป็นอย่างดีและมีการจัดสรรสินทรัพย์แบบยืดหยุ่นนั้นจะช่วยให้กองทุนสามารถลดความเสี่ยงในช่วงตลาดขาลงได้ โดยที่มีทั้งการวิเคราะห์ความเสี่ยงในช่วงตลาดขาลงอย่าง ละเอียดและการบริหารจัดการความเสี่ยงของทั้งอัตราดอกเบี้ยและค่าเงิน ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อช่วยลดโอกาสในการขาดทุนและความผันผวนให้น้อยลง

ขั้นตอนการเลือกสรรการลงทุนในตราสารประเภทเครดิตนั้น เราคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขี้นในอนาคต เช่น สิ่งต่างๆ ที่จะพลิกโฉมไปกับเทคโนโลยี โครงสร้างของประชากรหรือลักษณะของผู้บริโภคที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งแนวทางนี้จะช่วยในการชี้บ่งถึงบริษัทต่างๆ ที่กำลังปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี